Zaznacz stronę

Regulamin – Standardowe warunki handlowe

Międzynarodowe usługi transportu pojazdów Ograniczone standardowe warunki handlowe

Pełny regulamin składa się z następujących elementów:

  1. BRITISH INTERNATIONAL FREIGHT ASSOCIATION (BIFA) STANDARDOWE WARUNKI HANDLOWE EDYCJA 2021, © BIFA 2021 – strona 1 – 9 (Warunki 1 – 28)
  2. Warunki dotyczące pojazdów Strona 10-12 (Warunki 1 – 14)

STANDARDOWE WARUNKI HANDLOWE BRITISH INTERNATIONAL FREIGHT ASSOCIATION (BIFA)

EDYCJA 2021, © BIFA 2021

ZWRACA SIĘ UWAGĘ KLIENTA NA SZCZEGÓLNE KLAUZULE NINIEJSZEJ UMOWY, KTÓRE WYŁĄCZAJĄ LUB OGRANICZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI ORAZ TE, KTÓRE WYMAGAJĄ OD KLIENTA ZWOLNIENIA SPÓŁKI Z ODPOWIEDZIALNOŚCI W PEWNYCH OKOLICZNOŚCIACH, A TAKŻE TE, KTÓRE OGRANICZAJĄ CZAS I TE, KTÓRE DOTYCZĄ WARUNKÓW WYSTAWIENIA SKUTECZNEGO UBEZPIECZENIA TOWARÓW, A MIANOWICIE KLAUZULE 7, 8, 10, 11(A) i 11(B) 12-14 WŁĄCZNIE, 18-20 WŁĄCZNIE, ORAZ 24-27 WŁĄCZNIE. ZWRACA SIĘ RÓWNIEŻ UWAGĘ KLIENTA NA KLAUZULĘ 28, KTÓRA ZEZWALA NA ARBITRAŻ W PEWNYCH OKOLICZNOŚCIACH

Wszystkie nagłówki mają charakter orientacyjny i nie stanowią części niniejszych warunków

DEFINICJE I ZASTOSOWANIE

W niniejszych warunkach następujące słowa mają następujące znaczenie:-

“Firma” członek BIFA prowadzący działalność handlową na tych warunkach
“Odbiorca” osoba, do której wysyłane są towary
“Klient” każda Osoba, na której wniosek lub w imieniu której Spółka podejmuje jakąkolwiek działalność lub udziela porad, informacji lub świadczy usługi
“Bezpośredni agent celny” Spółka działająca w imieniu i na rzecz Klienta i/lub Właściciela z H.M. Revenue and Customs (“HMRC”) zgodnie z definicją zawartą w Taxation (Cross Border Trade) Act 2018, Klauzula 21.1(a), lub z późniejszymi zmianami
“Towary” ładunek, do którego odnosi się jakakolwiek działalność na tych warunkach
“Osoba” osoba fizyczna (osoby fizyczne) lub jakikolwiek organ lub organy korporacyjne
“LMAA” Londyńskie Stowarzyszenie Arbitrów Morskich
“SDR” są specjalnymi prawami ciągnienia zgodnie z definicją Międzynarodowego Funduszu Walutowego
“Jednostka transportowa” skrzynie, palety, kontenery, przyczepy, cysterny lub inne urządzenia używane w jakikolwiek sposób do i w związku z przewozem Towarów drogą lądową, morską lub powietrzną
“Właściciel” Właściciel Towarów lub Jednostki Transportowej oraz każda inna Osoba, która jest lub może być nimi zainteresowana

2(A) Z zastrzeżeniem ust. (B) poniżej, wszelkie działania Spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno nieodpłatne, jak i nieodpłatne, są podejmowane z zastrzeżeniem niniejszych warunków.

(B) Jeśli jakiekolwiek przepisy prawa, w tym rozporządzenia i dyrektywy, mają obowiązkowe zastosowanie do jakiejkolwiek podjętej działalności, niniejsze warunki, w odniesieniu do takiej działalności, będą interpretowane jako podlegające takim przepisom, a żadne z postanowień niniejszych warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się przez Spółkę jakichkolwiek praw lub immunitetów lub jako zwiększenie odpowiedzialności lub zobowiązań wynikających z takich przepisów, a jeśli jakakolwiek część niniejszych warunków będzie sprzeczna z takimi przepisami w jakimkolwiek zakresie, taka część w odniesieniu do takiej działalności zostanie unieważniona w tym zakresie i nie będzie dalej.

3 Klient gwarantuje, że jest Właścicielem lub upoważnionym przedstawicielem Właściciela, a także, że akceptuje niniejsze warunki nie tylko w swoim imieniu, ale także jako przedstawiciel i w imieniu Właściciela.

FIRMA

4(A) Z zastrzeżeniem punktów 11 i 12 poniżej, Spółka będzie uprawniona do zamawiania dowolnych lub wszystkich usług jako agent lub do świadczenia tych usług jako zleceniodawca.

(B) Spółka zastrzega sobie pełną swobodę w zakresie środków, trasy i procedury, które mają być stosowane podczas wykonywania wszelkich usług świadczonych w ramach działalności podjętej zgodnie z niniejszymi warunkami.

5 W przypadku, gdy Spółka zleca jako zleceniodawca świadczenie jakichkolwiek usług, ma ona pełną swobodę w zakresie samodzielnego świadczenia takich usług lub zlecania na dowolnych warunkach podwykonawstwa całości lub części takich usług.

6(A) Gdy Spółka działa jako agent w imieniu Klienta, Spółka jest uprawniona, a Klient niniejszym wyraźnie upoważnia Spółkę do zawierania wszelkich umów w imieniu Klienta, które mogą być konieczne lub pożądane do wypełnienia instrukcji Klienta, niezależnie od tego, czy takie umowy podlegają warunkom handlowym stron, z którymi takie umowy są zawierane, czy też w inny sposób.

(B) Spółka, w ciągu 14 dni od powiadomienia przez Klienta, dostarczy dowód zawarcia umowy jako agent Klienta. W zakresie, w jakim Spółka może nie wywiązać się z obowiązku dostarczenia takich dowodów, uznaje się, że zawarła umowę z Klientem jako zleceniodawcą w celu wykonania instrukcji Klienta.

7 We wszelkich kontaktach z HMRC, w imieniu i na rzecz Klienta i/lub Właściciela mającego siedzibę w Wielkiej Brytanii, Spółka jest uznawana za wyznaczoną i należycie upoważnioną do działania wyłącznie jako Bezpośredni Agent Celny, do dokonywania zgłoszeń celnych w imieniu Klienta (Zleceniodawcy) jako jego “Bezpośredni Agent”.

8(A) Z zastrzeżeniem subklauzuli (B) poniżej,

Spółka:

(i) ma ogólne prawo zastawu na wszystkich Towarach i dokumentach dotyczących Towarów znajdujących się w jej posiadaniu, pod jej opieką lub kontrolą w odniesieniu do wszystkich kwot należnych Spółce od Klienta i/lub Właściciela z jakiegokolwiek tytułu, niezależnie od tego, czy dotyczą one Towarów należących do Spółki, czy usług świadczonych przez Spółkę lub w jej imieniu na rzecz Klienta lub Właściciela. Opłaty za przechowywanie będą nadal naliczane od wszelkich Towarów zatrzymanych pod zastaw;

(ii) będzie uprawniony, za pisemnym powiadomieniem Klienta z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem, do sprzedaży lub zbycia lub postępowania z takimi Towarami lub dokumentami jako przedstawiciel Klienta i na jego koszt oraz do przeznaczenia wpływów na zapłatę takich kwot;

(iii) po rozliczeniu się z Klientem z salda pozostałego po zapłaceniu jakiejkolwiek kwoty należnej Spółce oraz kosztów sprzedaży i/lub zbycia i/lub obrotu, zostanie zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do Towarów lub dokumentów.

(B) W przypadku, gdy Towary mogą ulec zepsuciu lub pogorszeniu, prawo Spółki do sprzedaży lub zbycia Towarów lub postępowania z nimi powstaje natychmiast po tym, jak jak jakakolwiek kwota stanie się należna Spółce, z zastrzeżeniem jedynie podjęcia przez Spółkę uzasadnionych kroków w celu zwrócenia uwagi Klienta na zamiar sprzedaży lub zbycia Towarów przed ich sprzedażą lub zbyciem.

9 Spółka będzie uprawniona do zatrzymania i otrzymania wszelkich opłat maklerskich, prowizji, dodatków i innych wynagrodzeń zwyczajowo zatrzymywanych przez spedytorów lub im wypłacanych.

10(A) Jeżeli Klient, Odbiorca lub Właściciel Towarów nie odbierze dostawy w wyznaczonym czasie i miejscu, kiedy i gdzie Spółka jest uprawniona do dostawy, Spółka będzie uprawniona do przechowywania Towarów lub jakiejkolwiek ich części, na wyłączne ryzyko Klienta, Odbiorcy lub Właściciela, w którym to przypadku odpowiedzialność Spółki w odniesieniu do Towarów lub ich części, przechowywanych w sposób określony powyżej, całkowicie wygasa. Ewentualna odpowiedzialność Spółki w związku z takim przechowywaniem podlega niniejszym warunkom. Wszelkie koszty poniesione przez Spółkę w wyniku niepodjęcia dostawy zostaną uznane za koszty frachtu, a koszty te zostaną, na żądanie, zapłacone przez Klienta.

(B) Spółka jest uprawniona na koszt Klienta do dysponowania lub rozporządzania (poprzez sprzedaż lub w inny sposób uzasadniony we wszystkich okolicznościach):-

(i) po powiadomieniu Klienta na piśmie z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem lub (w przypadku, gdy Klient nie może zostać odnaleziony i podjęto uzasadnione wysiłki w celu skontaktowania się ze stronami, co do których Spółka może mieć uzasadnione przypuszczenia, że mają jakikolwiek interes w Towarach) bez powiadomienia, wszelkie Towary, które były przechowywane przez Spółkę przez 60 dni i które nie mogą zostać dostarczone zgodnie z instrukcjami; oraz

(ii) bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich Towarów, które uległy zniszczeniu, pogorszeniu lub zmianie, lub które są w bezpośredniej perspektywie do tego w sposób, który spowodował lub można racjonalnie oczekiwać, że spowoduje straty lub szkody dla Spółki lub osób trzecich, lub naruszy jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa lub regulacje.

11(A) Żadne ubezpieczenie nie zostanie zawarte, chyba że na podstawie i zgodnie z wyraźnie określonymi instrukcjami podanymi na piśmie przez Klienta i zaakceptowanymi na piśmie przez Spółkę, a wszystkie ubezpieczenia zawarte przez Spółkę podlegają zwykłym wyjątkom i warunkom polis ubezpieczycieli lub ubezpieczycieli podejmujących ryzyko. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Spółka nie będzie zobowiązana do zawarcia odrębnego ubezpieczenia Towarów, ale może zadeklarować je w dowolnej otwartej lub ogólnej polisie posiadanej przez Spółkę.

(B) W zakresie, w jakim Spółka zgadza się na zawarcie ubezpieczenia, Spółka działa wyłącznie jako agent Klienta, a ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z klauzulą 26(A) niniejszych warunków nie mają zastosowania do zobowiązań Spółki wynikających z klauzuli 11.

12(A) Z wyjątkiem specjalnych uzgodnień dokonanych wcześniej na piśmie przez upoważnionego pracownika Spółki lub dokonanych na podstawie lub zgodnie z warunkami wydrukowanego dokumentu podpisanego przez Spółkę, wszelkie instrukcje dotyczące dostawy lub wydania Towarów w określonych okolicznościach (takich jak, ale nie wyłącznie, za zapłatą lub za przekazaniem określonego dokumentu) są akceptowane przez Spółkę, w przypadku gdy Spółka musi zaangażować osoby trzecie w celu zapewnienia zgodności z instrukcjami, wyłącznie jako agenci Klienta.

(B) Pomimo przyjęcia przez Spółkę instrukcji od Klienta dotyczących pobrania frachtu, ceł, opłat, należności lub innych wydatków od Odbiorcy lub jakiejkolwiek innej Osoby, po otrzymaniu dowodu właściwego żądania przez Spółkę, a w przypadku braku dowodu zapłaty (z jakiegokolwiek powodu) przez takiego Odbiorcę lub inną Osobę, Klient pozostaje odpowiedzialny za taki fracht, cła, opłaty, należności lub inne wydatki.

(C) Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do takich ustaleń, o których mowa w podpunktach (A) i (B) niniejszych warunków, chyba że takie ustalenia zostały dokonane na piśmie, a w każdym przypadku odpowiedzialność Spółki w odniesieniu do wykonania lub zorganizowania wykonania takich instrukcji nie przekroczy limitów określonych w klauzuli 26(A) (ii) niniejszych warunków.

13 Porady i informacje, niezależnie od ich formy, są udzielane przez Spółkę wyłącznie na rzecz Klienta. Klient zabezpieczy Spółkę przed wszelkimi stratami i szkodami poniesionymi w wyniku przekazania takich porad lub informacji osobom trzecim.

14 Bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego pracownika Spółki, Spółka nie przyjmie ani nie będzie zajmować się Towarami, które wymagają specjalnego traktowania w zakresie przewozu, obsługi lub bezpieczeństwa, czy to ze względu na ich złodziejską, atrakcyjną naturę, czy z innych powodów, w tym między innymi kruszców, waluty, papierów wartościowych, kamieni szlachetnych, biżuterii, kosztowności, antyków, obrazów, szczątków ludzkich, żywych stworzeń, roślin. Jeżeli jakikolwiek Klient mimo to dostarczy Spółce takie towary lub spowoduje, że Spółka zajmie się takimi towarami w inny sposób niż na podstawie wcześniejszej umowy, Spółka nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za towary lub w związku z nimi, niezależnie od tego, w jaki sposób powstały.

15 Z wyjątkiem instrukcji uprzednio otrzymanych na piśmie i zaakceptowanych na piśmie przez Spółkę, Spółka nie przyjmie ani nie będzie zajmować się Towarami niebezpiecznymi lub szkodliwymi, ani Towarami, które mogą być siedliskiem lub zachętą dla szkodników lub innych szkodników, ani Towarami, które mogą skazić lub wpłynąć na inne Towary. Jeśli takie Towary zostaną przyjęte zgodnie ze specjalnymi ustaleniami, ale następnie, w opinii Spółki, stanowią zagrożenie dla innych towarów, mienia, życia lub zdrowia, Spółka, o ile jest to praktycznie możliwe, skontaktuje się z Klientem w celu zażądania od niego usunięcia lub innego postępowania z towarami, ale zastrzega sobie prawo, w każdym przypadku, do zrobienia tego na koszt Klienta.

16 W przypadku, gdy istnieje wybór stawek w zależności od zakresu lub stopnia odpowiedzialności przyjętej przez Spółkę i/lub osoby trzecie, żadna deklaracja wartości nie zostanie złożona i/lub traktowana jako złożona, chyba że na podstawie specjalnych ustaleń uprzednio dokonanych na piśmie przez funkcjonariusza Spółki upoważnionego w ten sposób, o którym mowa w klauzuli 26(D).

KLIENT

17 Klient gwarantuje:

(A) (i) że następujące informacje (dostarczone przez Klienta lub w jego imieniu) są pełne i dokładne: opis i dane wszelkich Towarów; wszelkie dostarczone informacje (w tym między innymi charakter, waga brutto, masa brutto (w tym zweryfikowana rzeczywista masa brutto każdego kontenera zapakowanego w paczki i elementy ładunku) oraz wymiary wszelkich Towarów); oraz opis i dane wszelkich usług wymaganych przez Klienta lub w jego imieniu są pełne i dokładne, oraz

(ii) że jednostka transportowa i/lub sprzęt dostarczony przez klienta w związku z realizacją zamówionej usługi są odpowiednie do celu;

(B) że wszystkie Towary zostały odpowiednio i dostatecznie przygotowane, zapakowane, rozmieszczone, oznakowane i/lub oznakowane oraz że przygotowanie, pakowanie, rozmieszczenie, oznakowanie i oznakowanie są odpowiednie do wszelkich operacji lub transakcji mających wpływ na Towary i właściwości Towarów.

(C) w przypadku, gdy Spółka otrzyma Towary od Klienta już umieszczone w lub na Jednostce Transportowej, Jednostka Transportowa jest w dobrym stanie i nadaje się do przewozu do zamierzonego miejsca przeznaczenia Towarów w niej lub na niej załadowanych;

(D) w przypadku, gdy Spółka zapewnia Jednostkę Transportową, w momencie załadunku przez Klienta, Jednostka Transportowa jest w dobrym stanie i nadaje się do przewozu do zamierzonego miejsca przeznaczenia Towarów w niej lub na niej załadowanych.

18 Bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw wynikających z klauzuli 15, w przypadku gdy Klient dostarcza Spółce lub powoduje, że Spółka ma do czynienia z Towarami niebezpiecznymi lub szkodliwymi, lub Towarami, które mogą być siedliskiem lub zachętą dla szkodników lub innych szkodników, lub Towarami, które mogą skazić lub wpłynąć na inne towary, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone Spółce, czy nie, będzie on odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody powstałe w związku z takimi Towarami i zabezpieczy Spółkę przed wszelkimi karami, roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami powstałymi w związku z nimi, a Towary mogą być traktowane w taki sposób, jaki Spółka lub jakakolwiek inna osoba, pod której opieką mogą się znajdować w danym czasie, uzna za stosowny.

19 Klient zobowiązuje się nie wnosić żadnych roszczeń przeciwko jakiemukolwiek dyrektorowi, pracownikowi lub pracownikowi Spółki, które nakładają lub próbują nałożyć na nich jakąkolwiek odpowiedzialność w związku z usługami będącymi przedmiotem niniejszych warunków, a w przypadku wniesienia takiego roszczenia, zwolnić Spółkę z wszelkich konsekwencji z tym związanych.

20 Klient zwolni Spółkę z odpowiedzialności z tytułu

(A) wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, kosztów i wydatków (w tym, bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego, wszelkich ceł, podatków, opłat, depozytów i nakładów o jakimkolwiek charakterze nałożonych przez jakikolwiek organ w związku z Towarami) wynikających z działania Spółki zgodnie z instrukcjami Klienta lub wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Klienta jakiejkolwiek gwarancji zawartej w niniejszych warunkach lub z zaniedbania Klienta;

(B) bez odstępstwa od subklauzuli (A) powyżej, wszelka odpowiedzialność przyjęta lub poniesiona przez Spółkę, gdy z powodu wykonywania instrukcji Klienta Spółka stała się odpowiedzialna wobec jakiejkolwiek innej strony;

(C) wszelkie roszczenia, koszty i żądania, niezależnie od tego, kto je zgłosił lub preferował, przekraczające odpowiedzialność Spółki zgodnie z niniejszymi warunkami, niezależnie od tego, czy takie roszczenia, koszty i / lub żądania wynikają z lub w związku z naruszeniem umowy, zaniedbaniem lub naruszeniem obowiązków Spółki, jej pracowników, podwykonawców lub agentów;

(D) wszelkie roszczenia o charakterze ogólnym, które mogą zostać zgłoszone wobec Spółki.

 

21(A) Terminowe otrzymywanie pełnych kwot należnych od Klienta na rzecz Spółki ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki i wykonywania jej zobowiązań wobec Klienta. W związku z tym Klient zapłaci Spółce w gotówce lub w inny uzgodniony sposób wszystkie należne kwoty, niezwłocznie i bez zmniejszania lub odraczania z powodu jakichkolwiek roszczeń, roszczeń wzajemnych lub potrąceń. Czas ma zasadnicze znaczenie dla płatności wszelkich kwot należnych Spółce od Klienta.

(B) W przypadku niedokonania przez Klienta pełnej i terminowej płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Spółce (zgodnie z klauzulą 21(A) powyżej):

(i) Wszelkie inne kwoty prawidłowo uzyskane przez Spółkę i/lub w inny sposób należne Spółce (ale które, gdyby nie niniejszy punkt 21(B), nie byłyby jeszcze płatne przez Klienta, czy to na mocy uzgodnionego okresu kredytowania, czy w inny sposób) staną się natychmiast wymagalne w całości; oraz

(ii) Każda kwota, która stanie się natychmiast wymagalna, zostanie zapłacona Spółce w gotówce lub w inny uzgodniony sposób, bez redukcji lub odroczenia z powodu jakichkolwiek roszczeń, roszczeń wzajemnych lub potrąceń.

(C) Zaniechanie dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia postanowień pkt 21(A) i (B) powyżej przez Spółkę nie stanowi zrzeczenia się lub zwolnienia Klienta z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z pkt 21(A) i (B) powyżej w okresie obowiązywania niniejszych warunków, chyba że zostało to uzgodnione na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli Spółki i Klienta.

(D) Ustawa z 1998 r. o odsetkach za zwłokę w płatnościach długów handlowych, z późniejszymi zmianami, ma zastosowanie do wszystkich kwot należnych od Klienta.

22 W przypadku powstania odpowiedzialności z tytułu roszczeń o charakterze ogólnym w związku z Towarami, Klient niezwłocznie zapewni Spółce lub innej stronie wskazanej przez Spółkę zabezpieczenie w formie akceptowalnej dla Spółki.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OGRANICZENIA

23 Spółka będzie wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością, dbałością, umiejętnościami i osądem.

24 Spółka będzie zwolniona z odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub

jeśli i w zakresie, w jakim taka strata lub szkoda jest spowodowana przez:-

(A) strajk, lokaut, przestój lub ograniczenie pracy, których skutków Spółka nie jest w stanie uniknąć przy zachowaniu należytej staranności; lub

(B) wszelkie przyczyny lub zdarzenia, których Spółka nie jest w stanie uniknąć i których skutkom Spółka nie jest w stanie zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

25 Z wyjątkiem specjalnych ustaleń dokonanych wcześniej na piśmie przez upoważnionego pracownika Spółki, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z nieprzestrzeganiem uzgodnionych dat wyjazdu lub przyjazdu Towarów.

26(A) Z zastrzeżeniem klauzuli 2(B) i 11(B) powyżej oraz subklauzuli (D) poniżej, odpowiedzialność Spółki, niezależnie od przyczyny straty lub szkody, nie może przekroczyć

(i) w przypadku roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Towarów:

(a) wartość jakiejkolwiek straty lub szkody; lub

(b) kwotę w wysokości 2 SDR za kilogram wagi brutto wszelkich utraconych lub uszkodzonych Towarów

w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza.

(ii) z zastrzeżeniem (iii) poniżej, w przypadku wszystkich innych roszczeń:

(a) wartość Towarów będących przedmiotem danej transakcji między Spółką a jej Klientem; lub

(b) w przypadku gdy waga może zostać określona, suma obliczona według stawki 2 SDR za kilogram wagi brutto Towarów będących przedmiotem danej transakcji; lub

(c) 75.000 SDR w odniesieniu do jednej transakcji,

w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza.

(iii) w przypadku błędu i/lub zaniechania lub serii błędów i/lub zaniechań, które są powtórzeniem lub stanowią kontynuację pierwotnego błędu i/lub zaniechania:

(a) poniesionej straty; lub

(b) 75.000 SDR łącznie w dowolnym roku obrotowym rozpoczynającym się od momentu popełnienia pierwotnego błędu i/lub pominięcia, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

Dla celów klauzuli 26(A), wartością Towarów będzie ich wartość w momencie, gdy zostały lub powinny były zostać wysłane. Wartość SDR zostanie obliczona na dzień otrzymania roszczenia przez Spółkę na piśmie.

(B) Z zastrzeżeniem punktu 2(B) powyżej i podpunktu (D) poniżej, odpowiedzialność Spółki za straty lub szkody powstałe w wyniku niedostarczenia lub niezorganizowania dostawy towarów w rozsądnym terminie lub (w przypadku specjalnych ustaleń na mocy punktu 25) w celu dotrzymania uzgodnionych dat wyjazdu lub przyjazdu, w żadnych okolicznościach nie przekroczy kwoty równej dwukrotności opłat Spółki w odniesieniu do odpowiedniej umowy.

(C) Z wyjątkiem strat lub szkód, o których mowa w podpunkcie (B), oraz z zastrzeżeniem punktu 2(B) powyżej i podpunktu (D) poniżej, Spółka w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie lub wtórne, takie jak (ale nie wyłącznie) utrata zysku, utrata rynku lub konsekwencje opóźnienia lub odchylenia, niezależnie od przyczyny.

(D) Na podstawie wyraźnie określonych pisemnych instrukcji deklarujących towar i jego wartość, otrzymanych od Klienta i zaakceptowanych przez Spółkę, Spółka może przyjąć odpowiedzialność przekraczającą limity określone w podpunktach (A) do (C) powyżej, po wyrażeniu przez Klienta zgody na uiszczenie dodatkowych opłat Spółki za przyjęcie takiej zwiększonej odpowiedzialności. Szczegóły dotyczące dodatkowych opłat Spółki zostaną podane na żądanie.

27(A) Wszelkie roszczenia Klienta wobec Spółki wynikające z jakiejkolwiek usługi świadczonej na rzecz Klienta, lub którą Spółka zobowiązała się świadczyć, powinny być sporządzone na piśmie i zgłoszone Spółce w ciągu 14 dni od daty, w której Klient dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o jakimkolwiek zdarzeniu lub zdarzeniu, które rzekomo stanowi podstawę takiego roszczenia, Wszelkie roszczenia, które nie zostaną zgłoszone i zgłoszone zgodnie z powyższym, zostaną uznane za zrzeczone się i bezwzględnie przedawnione, z wyjątkiem sytuacji, w których Klient może wykazać, że nie mógł dotrzymać tego terminu i że zgłosił roszczenie tak szybko, jak było to dla niego rozsądnie możliwe.

(B) Niezależnie od postanowień podpunktu (A) powyżej, Spółka będzie w każdym przypadku zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności, niezależnie od tego, w jaki sposób powstała w związku z jakąkolwiek usługą świadczoną na rzecz Klienta lub którą Spółka zobowiązała się świadczyć, chyba że zostanie wniesiony pozew i pisemne powiadomienie o tym Spółkę w ciągu dziewięciu miesięcy od daty zdarzenia lub zdarzenia, które rzekomo stanowi podstawę do wniesienia powództwa przeciwko Spółce.

JURYSDYKCJA I PRAWO

28 (A) Niniejsze warunki oraz wszelkie czynności lub umowy, do których mają one zastosowanie, podlegają prawu angielskiemu.

(B) Wszelkie spory wynikające z jakiejkolwiek czynności lub umowy, do której mają zastosowanie niniejsze Warunki, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w (C) poniżej, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

(C) Niezależnie od (B) powyżej, Spółka jest uprawniona do żądania rozstrzygnięcia wszelkich sporów w drodze arbitrażu.

(D) Spółka może wykonywać swoje prawa wynikające z (C) powyżej poprzez wszczęcie postępowania arbitrażowego w odniesieniu do sporu lub poprzez pisemne powiadomienie Klienta wymagające rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu.

(E) W przypadku, gdy Spółka wykona swoje prawa zgodnie z (C) powyżej, odpowiedni arbitraż zostanie przeprowadzony w następujący sposób:

(i) W przypadku, gdy kwota dochodzona przez powoda jest niższa niż 400.000 GBP, z wyłączeniem odsetek (lub innej kwoty uzgodnionej przez Spółkę i Klienta, z zastrzeżeniem punktu (iii) poniżej), odwołanie zostanie skierowane do trybunału składającego się z trzech arbitrów, a arbitraż będzie prowadzony zgodnie z Procedurą roszczeń pośrednich LMAA obowiązującą w dniu rozpoczęcia postępowania arbitrażowego;

(ii) W przypadku, gdy kwota dochodzona przez powoda jest niższa niż 100.000 GBP, z wyłączeniem odsetek (lub innej kwoty uzgodnionej przez Spółkę i Klienta, z zastrzeżeniem następujących postanowień (iii) poniżej), odwołanie będzie skierowane do jedynego arbitra, a arbitraż będzie prowadzony zgodnie z Procedurą Drobnych Roszczeń LMAA obowiązującą w dniu rozpoczęcia postępowania arbitrażowego;

(iii) W każdym przypadku, gdy żadna z Procedur LMAA, o których mowa w pkt. (i) i/lub (ii) powyżej, odwołanie zostanie skierowane do trzech arbitrów zgodnie z Warunkami LMAA obowiązującymi w dniu rozpoczęcia postępowania arbitrażowego.

 


*

Dodatkowe

Warunki dodatkowe do warunków BIFA,
połączenie poniższych warunków i warunków BIFA stanowi kompletne warunkistanowią kompletne warunki International Vehicle Shipping Services Limited

Dodatkowe warunki dla pojazdów silnikowych, w tym kamperów i ciężarówek ekspedycyjnych

1. Wszystkie ceny mogą ulec zmianie i wahaniom kursów walut. Każda wycena jest obliczana na podstawie zadeklarowanych nam wymiarów, ładunek może zostać zmierzony w porcie, a zmierzone wymiary płatne, mogą obowiązywać opłaty karne. W przypadku odchyleń przekraczających 10% pobieramy opłatę administracyjną w wysokości 200 USD. Koszty lokalne, opłaty pośredników zewnętrznych i opłaty portowe mają charakter szacunkowy, mogą ulec zmianie i nie są objęte umową. Ładunek podlega akceptacji i warunkom linii żeglugowych. Godziny rejsów, daty przylotów i odlotów mogą ulec zmianie lub zostać odwołane bez powiadomienia lub jakiejkolwiek odpowiedzialności.

2. Roll on Roll rezerwacji może być:

a) Zmienione lub zmodyfikowane przez klienta raz bez ponoszenia opłaty za zmianę ze strony firmy, przewoźnik lub lokalny agent może nadal nakładać opłaty za zmianę lub anulowanie, które są płatne (chyba że określono inaczej) w dowolnym momencie przed wcześniejszą z następujących dat a) 14 dni przed datą rejsu (wcześniejsza z pierwotnie zarezerwowanych lub bieżąca data rejsu) b) opracowywana, wydawana lub uzupełniana dokumentacja c) ponoszone koszty. Jeśli dokumentacja została opracowana, uzupełniona lub wydana, zastosowanie będzie miała opłata za zmianę w wysokości co najmniej 100 USD / 100 EUR / 125 GBP plus wszelkie poniesione koszty (odprawa celna, ubezpieczenie lub wszelkie inne poniesione koszty lub opłaty za zmianę od przewoźnika, Wszystkie rezerwacje podlegają również warunkom przewoźnika, które mogą obejmować dodatkowe opłaty za anulowanie, opłaty za martwy ładunek lub inne opłaty. W celu uniknięcia wątpliwości, wszelkie opłaty poniesione w związku ze zmianami i anulowaniem ze strony przewoźnika, lokalnych agentów lub innych stron zostaną naliczone nadawcy.

B) anulowane przez klienta bez ponoszenia przez spółkę opłaty za zmianę lub anulowanie, w dowolnym momencie przed wcześniejszą z następujących dat:

a) 14 dni przed datą rejsu (wcześniejsza z pierwotnie zarezerwowanych lub bieżąca data rejsu)
b) Dokumentacja w trakcie opracowywania, wydawania lub uzupełniania
c) Poniesione koszty
d) Pojazd jest dostarczany do portu lub magazynu.

Przewoźnik lub lokalny agent może nadal nakładać opłaty za zmianę, anulowanie lub martwy ładunek, które są płatne (chyba że określono inaczej). Jeśli dokumentacja została opracowana, uzupełniona lub wydana, zastosowanie będzie miała opłata za anulowanie w wysokości co najmniej 250 USD/ 250 EUR/ 225 GBP plus wszelkie poniesione koszty (odprawa celna, ubezpieczenia lub wszelkie inne poniesione koszty, opłaty za anulowanie lub zmianę ze strony przewoźnika), Wszystkie rezerwacje podlegają również warunkom przewoźnika, które mogą obejmować dodatkowe opłaty za anulowanie, opłaty za martwy ładunek lub inne opłaty. W celu uniknięcia wątpliwości, wszelkie opłaty poniesione w związku ze zmianami i anulowaniem ze strony przewoźnika, lokalnych agentów lub innych stron zostaną naliczone nadawcy.

3. Rezerwacje kontenerów podlegają minimalnej opłacie przewoźnika za anulowanie lub zmianę w wysokości 280 USD plus opłata administracyjna 200 USD / 200 EUR / 175 GBP za wszelkie zmiany lub anulowanie po potwierdzeniu rezerwacji, plus wszelkie poniesione koszty (odprawa celna, ubezpieczenia, magazynowanie w porcie, opłaty magazynowe lub wszelkie inne poniesione koszty). Wszystkie rezerwacje podlegają również warunkom przewoźnika, które mogą obejmować dodatkowe opłaty za anulowanie, opłaty za martwy ładunek lub inne opłaty. W celu uniknięcia wątpliwości, wszelkie opłaty poniesione w związku ze zmianami i anulowaniem ze strony przewoźnika, lokalnych agentów lub innych stron zostaną naliczone nadawcy.

4. O ile nie określono inaczej i nie uzgodniono inaczej na piśmie przez spółkę i przewoźnika, rzeczy osobiste nie mogą być ładowane do pojazdów wysyłanych przez Roll on Roll Off i podlegają warunkom przewoźnika. Niezależnie od tego, czy uzgodniono, czy nie, wszelkie przedmioty pozostawione w pojazdach są całkowicie na własne ryzyko, na odpowiedzialność klienta, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z tymi przedmiotami.

5. Klient zgadza się nie pozostawiać w pojazdach żadnych wartościowych przedmiotów (np. pieniędzy, kart kredytowych, biżuterii) ani elektroniki (laptopów, komputerów, tabletów, urządzeń GPS/nawigacyjnych, kamer, dronów, telefonów komórkowych) ani podobnych przedmiotów.

6. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania wszelkich przepisów celnych lub zasad obowiązujących w kraju i/lub porcie wyjazdu i przyjazdu.

7. Klient przyjmuje do wiadomości i rozumie, że istnieje znaczne ryzyko kradzieży przedmiotów pozostawionych w pojazdach podczas transportu typu Roll on Roll Off i że ani spółka, ani żaden podwykonawca, agent lub przewoźnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w pojeździe.

8. W żadnym wypadku firma nie ponosi odpowiedzialności za wgniecenia, uszkodzenia lub zarysowania pojazdów. Klient zgadza się zwolnić firmę, jej podwykonawców i przewoźnika z odpowiedzialności w związku z wszelkimi roszczeniami.

9. Godziny rejsów, harmonogramy i zawinięcia do portów mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie są gwarantowane. Przeładunek może mieć miejsce według uznania przewoźnika. Daty odlotu i przylotu nie mogą być zagwarantowane i nie należy polegać na tych datach z jakiegokolwiek powodu.

10. Bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego pracownika Spółki, Spółka nie zaakceptuje żadnych dokumentów pozostawionych w przesyłce, w tym rejestracji pojazdu, tytułów, karnetów CPD, karnetów ATA ani żadnych innych dokumentów. Jeżeli jakikolwiek Klient mimo to dostarczy Spółce taką dokumentację lub towary, lub spowoduje, że Spółka będzie obsługiwać lub zajmować się takimi towarami lub dokumentacją w inny sposób niż na podstawie wcześniejszej umowy, Spółka nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za towary lub w związku z nimi, niezależnie od tego, w jaki sposób powstały. Ważne jest, aby pamiętać, że dokumentacja jest rutynowo wymagana do odprawy ładunku, dlatego jeśli dokumentacja jest kontenerem, towarem lub pojazdem, jest prawdopodobne, że żadna strona nie będzie miała dostępu do dokumentacji, aby kontynuować odprawę celną.

11. Obowiązkiem klienta jest udokumentowanie lub zapisanie stanu ładunku w momencie dostawy do magazynu portowego lub w inny sposób. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć i rejestrowanie stanu pojazdu w momencie dostawy do portu, magazynu lub lokalnego przedstawiciela.

12. Ubezpieczenie – ważne i zalecane jest wykupienie ubezpieczenia w celu ochrony swoich towarów, należy pamiętać, że bez ubezpieczenia towary mogą nie być objęte utratą lub uszkodzeniem i / lub wszelkimi ogólnymi średnimi roszczeniami. Odpowiedzialność firmy, podwykonawców i przewoźnika może być znacznie ograniczona.

13. Zgłaszanie strat lub uszkodzeń – klient musi niezwłocznie zgłosić wszelkie straty lub uszkodzenia:
1. Do portu lub magazynu, nie mogą opuszczać portu lub magazynu bez a) zgłoszenie utraty lub uszkodzenia b) otrzymanie kopii każdego wypełnionego raportu szkody lub straty.
2. Do spółki – klient musi zgłosić spółce wszelkie straty lub uszkodzenia na piśmie tak szybko, jak to możliwe, wraz z kopią raportu/dokumentacji w punkcie 11.1 oraz fotograficznym dowodem straty lub uszkodzenia wykonanym przed opuszczeniem przez towary portu lub magazynu, ale nie później niż 48 godzin po odzyskaniu pojazdu z portu lub magazynu lub uzyskaniu informacji o uszkodzeniu lub utracie (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
3. W przypadku, gdy szkoda lub strata nie została zgłoszona w powyższy sposób, wszelkie roszczenia uznaje się za zrzeczone i bezwzględnie przedawnione.

14. Z wyjątkiem wcześniej otrzymanych i wzajemnie uzgodnionych pisemnych instrukcji, potwierdzonych przez Spółkę przed dokonaniem rezerwacji i po uiszczeniu odpowiednich dodatkowych opłat, Spółka nie będzie przyjmować ani zajmować się towarami uznanymi za niebezpieczne, łatwopalne lub niebezpieczne, w tym między innymi bateriami litowymi. Jeśli, zgodnie ze specjalnymi ustaleniami, takie towary zostaną początkowo zaakceptowane, ale następnie będą stanowić postrzegane zagrożenie dla innych towarów, mienia, życia lub zdrowia, Spółka dołoży uzasadnionych starań, aby skontaktować się z Klientem w celu zażądania usunięcia lub odpowiedniego postępowania z tymi towarami. Spółka zachowuje jednak bezwarunkowe prawo do podjęcia takich działań na koszt Klienta, niezależnie od wcześniejszej komunikacji.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw określonych w klauzulach 15 i 18 niniejszej umowy, w przypadku, gdy Klient dostarczy Spółce lub zaangażuje Spółkę w obsługę lub zarządzanie towarami niebezpiecznymi, niebezpiecznymi, niebezpiecznymi lub niszczącymi, niezależnie od tego, czy zostały zgłoszone Spółce, czy nie, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody poniesione w związku z takimi towarami. Ponadto Klient zabezpieczy Spółkę przed wszelkimi karami, roszczeniami, szkodami, kosztami i wydatkami wynikającymi z tego powiązania. Postępowanie z takimi towarami może odbywać się w sposób uznany za odpowiedni przez Spółkę lub jakikolwiek inny podmiot sprawujący pieczę nad tymi towarami w danym momencie.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wyraźne zadeklarowanie na piśmie obecności jakiegokolwiek niebezpiecznego lub niebezpiecznego ładunku, dostarczenie wszelkiej wymaganej dokumentacji i opisów, sprawdzenie i zweryfikowanie wszelkich szczególnych wymagań wynikających z kodeksu imo lub innych zasad lub przepisów oraz uzyskanie wyraźnej pisemnej zgody Spółki na wysyłkę wspomnianego ładunku. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia towary nie mogą zostać wysłane. Należy zauważyć, że dostarczenie listy przewozowej nie stanowi pisemnego oświadczenia, a akceptacja listy przewozowej nie oznacza zatwierdzenia szczegółów towarów, jakichkolwiek pozycji lub ich niebezpiecznego charakteru.