Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden-standaard handelsvoorwaarden

Internationale transportdiensten voor voertuigen Beperkte standaard handelsvoorwaarden

De volledige voorwaarden bestaan uit het volgende:

  1. BRITISH INTERNATIONAL FREIGHT ASSOCIATION (BIFA) STANDAARD HANDELSVOORWAARDEN 2021 EDITION, © BIFA 2021 – pagina 1 – 9 (Voorwaarden 1 – 28)
  2. Voorwaarden met betrekking tot voertuigen Pagina 10-12 (Voorwaarden 1 – 14)

BRITISH INTERNATIONAL FREIGHT ASSOCIATION (BIFA) STANDAARD HANDELSVOORWAARDEN

EDITIE 2021, © BIFA 2021

DE AANDACHT VAN DE KLANT WORDT GEVESTIGD OP SPECIFIEKE CLAUSULES HIERIN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE MAATSCHAPPIJ UITSLUITEN OF BEPERKEN EN OP CLAUSULES DIE DE KLANT VERPLICHTEN OM DE MAATSCHAPPIJ IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN SCHADELOOS TE STELLEN EN OP CLAUSULES DIE DE TIJD BEPERKEN EN CLAUSULES DIE BETREKKING HEBBEN OP VOORWAARDEN VOOR HET AFGEVEN VAN EEN EFFECTIEVE GOEDERENVERZEKERING, NAMELIJK CLAUSULES 7. INCLUSIEF, 18-20 INCLUSIEF EN 24-27 INCLUSIEF, 8, 10, 11(A) en 11(B) 12-14 INCLUSIEF, 18-20 INCLUSIEF, EN 24-27 INCLUSIEF. DE AANDACHT VAN DE KLANT WORDT OOK GEVESTIGD OP CLAUSULE 28 DIE ARBITRAGE TOESTAAT IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN.

Alle kopjes zijn indicatief en maken geen deel uit van deze voorwaarden.

DEFINITIES EN TOEPASSING

In deze voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenis:-

bEdrijf het BIFA-lid dat onder deze voorwaarden handelt
“Geadresseerde” de Persoon naar wie de goederen worden verzonden
“Klant” een Persoon op wiens verzoek of namens wie het Bedrijf zaken doet of advies, informatie of diensten verstrekt
“Direct douaneagent”. het Bedrijf dat optreedt in naam van en namens de Klant en/of Eigenaar bij H.M. Revenue and Customs (“HMRC”) zoals gedefinieerd in de Taxation (Cross Border Trade) Act 2018, artikel 21.1(a), of zoals gewijzigd
“Goederen” de lading waarop een bedrijf onder deze voorwaarden betrekking heeft
“Persoon” natuurlijke perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en)
“LMAA” de London Maritime Arbitrators Association
“SDR” zijn speciale trekkingsrechten zoals gedefinieerd door het Internationaal Monetair Fonds
“Vervoerseenheid”. pakkisten, pallets, containers, aanhangwagens, tankwagens of andere apparaten die worden gebruikt voor en in verband met het vervoer van Goederen over land, over zee of door de lucht
“Eigenaar” de Eigenaar van de Goederen of de Transporteenheid en elke andere Persoon die er belang bij heeft of kan krijgen

2(A) Behoudens subparagraaf (B) hieronder, worden alle activiteiten van het bedrijf, al dan niet gratis, ondernomen met inachtneming van deze voorwaarden.

(B) Indien enige wetgeving, met inbegrip van verordeningen en richtlijnen, verplicht van toepassing is op enige ondernomen activiteit, zullen deze voorwaarden, met betrekking tot die activiteit, worden gelezen als onderworpen aan die wetgeving, en niets in deze voorwaarden zal worden opgevat als een afstand door de Vennootschap van enige van haar rechten of immuniteiten of als een toename van enige van haar verantwoordelijkheden of aansprakelijkheden krachtens die wetgeving, en indien enig deel van deze voorwaarden in enige mate in strijd is met die wetgeving, zal dat deel met betrekking tot die activiteit in die mate worden opgeheven en niet verder.

3 De Klant garandeert dat hij ofwel de Eigenaar is, ofwel de gemachtigde agent van de Eigenaar en dat hij deze voorwaarden niet alleen voor zichzelf aanvaardt, maar ook als agent voor en namens de Eigenaar.

Het bedrijf

4(A) Behoudens de onderstaande artikelen 11 en 12 is het Bedrijf gerechtigd om alle of een deel van de diensten als agent te verlenen, of om deze diensten als principaal te verlenen.

(B) Het Bedrijf behoudt zich de volledige vrijheid voor ten aanzien van de middelen, route en procedure die worden gevolgd bij de uitvoering van diensten die worden verleend in het kader van zakelijke activiteiten die onder deze voorwaarden vallen.

5 Wanneer het Bedrijf als principaal een opdracht voor diensten aangaat, staat het haar volledig vrij om deze diensten zelf uit te voeren of, op welke voorwaarden dan ook, deze geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

6(A) Wanneer het Bedrijf optreedt als agent namens de Klant, is het Bedrijf gerechtigd, en machtigt de Klant het Bedrijf hierbij uitdrukkelijk, om namens de Klant alle contracten af te sluiten die nodig of wenselijk zijn om de instructies van de Klant uit te voeren, ongeacht of deze contracten onderworpen zijn aan de handelsvoorwaarden van de partijen waarmee deze contracten worden afgesloten, of anderszins.

(B) Het Bedrijf zal binnen 14 dagen na kennisgeving door de Klant een bewijs overleggen van elk contract dat is aangegaan als agent voor de Klant. Voor zover het Bedrijf in gebreke is met de verplichting om dergelijke bewijzen te leveren, wordt het geacht als opdrachtgever met de Klant te hebben gecontracteerd voor de uitvoering van de opdrachten van de Klant.

7 In alle contacten met HMRC, voor en namens de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Klant en/of Eigenaar, wordt het Bedrijf geacht te zijn aangesteld en naar behoren gemachtigd om op te treden als een directe douaneagent, om douaneaangiften te doen in naam van de Klant (Opdrachtgever) als hun “directe agent”.

8(A) Behoudens sub-clausule (B) hieronder,

het bedrijf:

(i) een algemeen pandrecht heeft op alle Goederen en documenten met betrekking tot Goederen in haar bezit, bewaring of beheer voor alle bedragen die op enig moment aan het Bedrijf verschuldigd zijn door de Klant en/of Eigenaar voor welke rekening dan ook, ongeacht of deze betrekking hebben op Goederen die toebehoren aan, of diensten die door of namens het Bedrijf zijn verleend aan de Klant of Eigenaar. Opslagkosten blijven van toepassing op Goederen die onder pand worden gehouden;

(ii) zal het recht hebben om, mits een schriftelijke kennisgeving aan de Klant van ten minste 21 dagen, dergelijke Goederen of documenten te verkopen of te vervreemden of te behandelen als agent voor en op kosten van de Klant en de opbrengst aan te wenden voor of ter betaling van dergelijke bedragen;

(iii) zal, na verantwoording aan de Klant van enig resterend saldo na betaling van enig aan de Onderneming verschuldigd bedrag, en voor de kosten van verkoop en/of verwijdering en/of verhandeling, ontheven worden van welke aansprakelijkheid dan ook met betrekking tot de Goederen of documenten.

(B) Wanneer de Goederen kunnen bederven of verslechteren, zal het recht van de Onderneming om de Goederen te verkopen of te vervreemden of ermee om te gaan onmiddellijk ontstaan zodra een bedrag aan de Onderneming verschuldigd wordt, op voorwaarde dat de Onderneming redelijke stappen onderneemt om de Klant op de hoogte te brengen van haar voornemen om de Goederen te verkopen of te vervreemden alvorens dit te doen.

9 De rederij heeft het recht om alle makelaarslonen, provisies, vergoedingen en andere vergoedingen die gewoonlijk worden ingehouden door of betaald aan expediteurs te behouden en betaald te krijgen.

10(A) Indien de Klant, Geconsigneerde of Eigenaar van de Goederen nalaat om de Goederen in ontvangst te nemen op de afgesproken tijd en plaats wanneer en waar het Bedrijf gerechtigd is om te leveren, dan zal het Bedrijf gerechtigd zijn om de Goederen, of een deel ervan, op te slaan op risico van de Klant, Geconsigneerde of Eigenaar, waarbij de aansprakelijkheid van het Bedrijf met betrekking tot de Goederen, of het deel ervan, dat opgeslagen is zoals voornoemd, volledig zal ophouden. De eventuele aansprakelijkheid van het Bedrijf met betrekking tot dergelijke opslag wordt beheerst door deze voorwaarden. Alle kosten die het Bedrijf maakt als gevolg van het niet in ontvangst nemen van de goederen worden beschouwd als verdiende vracht en deze kosten zullen op verzoek door de Klant worden betaald.

(B) Het Bedrijf is gerechtigd om op kosten van de Klant te beschikken over of om te gaan met (door verkoop of anderszins zoals redelijk is in alle omstandigheden):- de volgende zaken

(i) na een schriftelijke kennisgeving aan de Klant van ten minste 21 dagen, of (indien de Klant niet kan worden getraceerd en redelijke inspanningen zijn geleverd om contact op te nemen met partijen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de Onderneming een belang in de Goederen heeft) zonder kennisgeving, alle Goederen die gedurende 60 dagen in het bezit van de Onderneming zijn en die niet volgens de instructies kunnen worden afgeleverd; en

(ii) zonder voorafgaande kennisgeving, alle Goederen die bedorven, verslechterd of gewijzigd zijn, of in onmiddellijke verwachting zijn dit te doen op een wijze die verlies of schade aan de Onderneming of derden heeft veroorzaakt of redelijkerwijs verwacht kan worden dit te veroorzaken, of in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.

11(A) Er wordt geen verzekering afgesloten, tenzij op grond van en in overeenstemming met duidelijk omschreven instructies die schriftelijk door de Klant zijn gegeven en schriftelijk door het Bedrijf zijn aanvaard, en alle verzekeringen die door het Bedrijf worden afgesloten zijn onderworpen aan de gebruikelijke uitzonderingen en voorwaarden van de polissen van de verzekeraars of underwriters die het risico nemen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Onderneming niet verplicht om een aparte verzekering af te sluiten voor de Goederen, maar kan zij deze verklaren op een open of algemene polis van de Onderneming.

(B) Voor zover het Bedrijf ermee instemt om een verzekering af te sluiten, handelt het Bedrijf uitsluitend als agent voor de Klant, en de aansprakelijkheidsbeperkingen volgens artikel 26(A) van deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de verplichtingen van het Bedrijf volgens artikel 11.

12(A) Behalve in het geval van speciale afspraken die vooraf schriftelijk gemaakt zijn door een daartoe bevoegde functionaris van de Onderneming, of die gemaakt zijn krachtens of onder de voorwaarden van een gedrukt document dat ondertekend is door de Onderneming, worden instructies met betrekking tot de levering of vrijgave van de Goederen in bepaalde omstandigheden (zoals, maar niet beperkt tot, tegen betaling of tegen afgifte van een bepaald document) alleen door de Onderneming aanvaard als agenten voor de Klant, indien de Onderneming derden moet inschakelen om de instructies uit te voeren.

(B) Ondanks de aanvaarding door het Bedrijf van instructies van de Klant om vracht, rechten, heffingen, rechten of andere onkosten te innen bij de Geadresseerde of een andere Persoon, na ontvangst van een bewijs van correcte vordering door het Bedrijf, en bij gebrek aan bewijs van betaling (om welke reden dan ook) door die Geadresseerde of andere Persoon, blijft de Klant verantwoordelijk voor dergelijke vracht, rechten, heffingen, rechten of andere onkosten.

(C) Het Bedrijf zal niet aansprakelijk zijn met betrekking tot de regelingen waarnaar wordt verwezen onder (A) en (B) van dit artikel, tenzij dergelijke regelingen schriftelijk zijn getroffen, en in elk geval zal de aansprakelijkheid van het Bedrijf met betrekking tot de uitvoering of het regelen van de uitvoering van dergelijke opdrachten de limieten die zijn uiteengezet in artikel 26(A) (ii) van deze voorwaarden niet overschrijden.

13 Advies en informatie, in welke vorm dan ook, wordt door het Bedrijf uitsluitend voor de Klant verstrekt. De Klant vrijwaart het Bedrijf tegen alle verlies en schade die geleden wordt als gevolg van het doorgeven van dergelijk advies of dergelijke informatie aan derden.

14 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een daartoe bevoegde functionaris van het Bedrijf aanvaardt of handelt het Bedrijf niet met Goederen die speciale behandeling vereisen wat betreft vervoer, behandeling of beveiliging, hetzij vanwege hun diefachtige aantrekkelijke aard of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ongemunt goud, valuta, waardepapieren, edelstenen, juwelen, kostbaarheden, antiek, afbeeldingen, menselijke resten, levende wezens, planten. Indien een Klant desondanks dergelijke goederen aan het Bedrijf levert, of het Bedrijf dergelijke goederen laat behandelen of afhandelen, anders dan onder een dergelijke voorafgaande overeenkomst, dan is het Bedrijf op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met de goederen, hoe dan ook ontstaan.

15 Behalve ingevolge vooraf schriftelijk ontvangen en door de Onderneming schriftelijk aanvaarde instructies, zal de Onderneming geen Goederen accepteren of behandelen die gevaarlijk of schadelijk zijn, noch Goederen die ongedierte of ander ongedierte kunnen huisvesten of aanmoedigen, noch Goederen die andere Goederen kunnen bederven of aantasten. Indien dergelijke Goederen op grond van een speciale regeling worden aanvaard, maar daarna, en naar de mening van het Bedrijf, een risico vormen voor andere goederen, eigendom, leven of gezondheid, dan zal het Bedrijf, waar dit redelijkerwijs mogelijk is, contact opnemen met de Klant om van hem te eisen dat hij de goederen verwijdert of anderszins behandelt, maar behoudt zich in elk geval het recht voor om dit op kosten van de Klant te doen.

16 In geval van een tariefkeuze naar gelang van de omvang of de mate van de aansprakelijkheid van de Vennootschap en/of derden, wordt geen waardeaangifte gedaan en/of geacht te zijn gedaan, behoudens bijzondere afspraken die vooraf schriftelijk zijn gemaakt door een daartoe bevoegde functionaris van de Vennootschap als bedoeld in artikel 26(D).


THE CUSTOMER

17 De Klant garandeert het volgende:

(A) (i) dat het volgende (verstrekt door of namens de Klant) volledig en nauwkeurig is: de beschrijving en bijzonderheden van alle Goederen; alle verstrekte informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de aard, het brutogewicht, de brutomassa (met inbegrip van de geverifieerde feitelijke brutomassa van elke container die verpakt is met pakketten en vrachtstukken) en afmetingen van alle Goederen); en de beschrijving en bijzonderheden van alle diensten die door of namens de Klant worden verlangd, volledig en nauwkeurig zijn, en

(ii) dat alle vervoerseenheden en/of apparatuur die door de Klant worden geleverd in verband met de uitvoering van een gevraagde dienst geschikt zijn voor het beoogde doel;

(B) dat alle Goederen naar behoren en voldoende zijn voorbereid, verpakt, gestuwd, geëtiketteerd en/of gemerkt en dat de voorbereiding, verpakking, stuwage, etikettering en markering geschikt zijn voor alle handelingen of transacties die van invloed zijn op de Goederen en de kenmerken van de Goederen.

(C) dat wanneer de Onderneming de Goederen van de Klant ontvangt die reeds gestuwd zijn in of op een Transporteenheid, de Transporteenheid in goede staat is en geschikt is voor het vervoer naar de beoogde bestemming van de Goederen die erin of erop geladen zijn;

(D) dat wanneer de Onderneming de Vervoerseenheid ter beschikking stelt, de Vervoerseenheid bij het laden door de Klant in goede staat is en geschikt is voor het vervoer naar de beoogde bestemming van de Goederen die erin of erop geladen zijn.

18 Onverminderd de rechten uit hoofde van artikel 15, zal de Klant, wanneer hij aan de Onderneming Goederen levert of laat behandelen die gevaarlijk of schadelijk zijn, of Goederen die ongedierte of ander ongedierte kunnen herbergen of aanmoedigen, of Goederen die andere goederen kunnen bederven of aantasten, ongeacht of dit al dan niet aan de Onderneming is gemeld, zal hij aansprakelijk zijn voor alle verlies of schade in verband met dergelijke Goederen en zal hij de Onderneming vrijwaren tegen alle boetes, vorderingen, schade, kosten en uitgaven die in verband hiermee ontstaan, en de Goederen kunnen worden behandeld op de wijze die de Onderneming of een andere persoon onder wiens toezicht ze zich op een relevant tijdstip bevinden, geschikt acht.

19 De Klant verbindt zich ertoe om geen enkele vordering in te stellen tegen een directeur, bediende of werknemer van het Bedrijf die hen aansprakelijk stelt of probeert te stellen in verband met de diensten die het onderwerp zijn van deze voorwaarden, en om, indien een dergelijke vordering toch wordt ingesteld, het Bedrijf te vrijwaren tegen alle gevolgen daarvan.

20 De Klant vrijwaart het Bedrijf van en tegen

(A) alle aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten en uitgaven van welke aard dan ook (met inbegrip van, zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, alle rechten, belastingen, heffingen, borgsommen en uitgaven van welke aard dan ook geheven door welke instantie dan ook met betrekking tot de Goederen) die voortvloeien uit het handelen van de Onderneming in overeenstemming met de instructies van de Klant, of die voortvloeien uit een schending door de Klant van een garantie in deze voorwaarden, of uit de nalatigheid van de Klant;

(B) zonder afwijking van onderafdeling (A) hierboven, elke aansprakelijkheid die het Bedrijf op zich heeft genomen of heeft opgelopen wanneer het Bedrijf aansprakelijk is geworden jegens een andere partij door de uitvoering van de instructies van de Klant;

(C) alle vorderingen, kosten en eisen van welke aard dan ook en door wie dan ook gemaakt of ingesteld, die de aansprakelijkheid van het Bedrijf onder de voorwaarden van deze voorwaarden te boven gaan, ongeacht of dergelijke vorderingen, kosten en/of eisen voortvloeien uit of in verband staan met contractbreuk, nalatigheid of plichtsverzuim van het Bedrijf, zijn ondergeschikten, onderaannemers of agenten;

(D) alle vorderingen van avarij-grosse aard die op de Vennootschap kunnen worden ingediend.

 

21(A) De tijdige en volledige ontvangst van de bedragen die de Klant aan het Bedrijf verschuldigd is, is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering van het Bedrijf en de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Klant. Dientengevolge dient de Klant aan het Bedrijf alle verschuldigde bedragen contant te betalen, of zoals anderszins overeengekomen, onmiddellijk en zonder vermindering of opschorting wegens enige vordering, tegenvordering of verrekening. Tijd is van wezenlijk belang voor de betaling van alle bedragen die de Klant aan het Bedrijf verschuldigd is.

(B) In het geval de Klant verzuimt om enig aan het Bedrijf verschuldigd bedrag volledig en tijdig te betalen (in overeenstemming met artikel 21(A) hierboven):

(i) alle andere bedragen die op de juiste wijze door het Bedrijf zijn verdiend en/of anderszins aan het Bedrijf verschuldigd zijn (maar die anders, zonder dit artikel 21(B), nog niet door de Klant verschuldigd zouden zijn, hetzij op grond van een overeengekomen krediettermijn of anderszins) worden onmiddellijk volledig opeisbaar; en

(ii) Elk bedrag dat daarbij onmiddellijk opeisbaar wordt, zal aan het Bedrijf worden betaald in contanten, of zoals anderszins overeengekomen, en zonder vermindering of opschorting wegens enige vordering, tegenvordering of verrekening.

(C) Indien het Bedrijf nalaat om schadevergoeding te vorderen voor schending van bovenstaande punten 21(A) en (B), houdt dit niet in dat het Bedrijf afstand doet van of de Klant ontheft van enige aansprakelijkheid onder bovenstaande punten 21(A) en (B) gedurende de toepassing van deze voorwaarden, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen tussen bevoegde functionarissen van het Bedrijf en de Klant.

(D) De Wet op de Laattijdige Betaling van Handelsschulden (Rente) 1998, zoals gewijzigd, is van toepassing op alle door de Klant verschuldigde bedragen.

22 Indien aansprakelijkheid ontstaat met betrekking tot vorderingen van avarij-grosse aard in verband met de Goederen, zal de Klant onmiddellijk zekerheid stellen aan de Onderneming, of aan een andere partij die door de Onderneming wordt aangewezen, in een vorm die aanvaardbaar is voor de Onderneming.

 


LIABILITY AND LIMITATION

23 Het Bedrijf zal zijn taken uitvoeren met een redelijke mate van zorgvuldigheid, toewijding, vaardigheid en inschattingsvermogen.

24 Het Bedrijf wordt ontheven van aansprakelijkheid voor enig verlies of

indien en voor zover dit verlies of deze schade is veroorzaakt door:-

(A) staking, lock-out, werkonderbreking of arbeidsbeperking, waarvan het Bedrijf de gevolgen niet kan vermijden door het betrachten van redelijke zorgvuldigheid; of

(B) elke oorzaak of gebeurtenis die het bedrijf niet kan voorkomen en waarvan het bedrijf de gevolgen niet kan verhinderen door de uitoefening van redelijke zorgvuldigheid.

25 Behoudens speciale afspraken die vooraf schriftelijk zijn gemaakt door een daartoe bevoegde functionaris van de Onderneming, aanvaardt de Onderneming geen aansprakelijkheid met betrekking tot het niet nakomen van overeengekomen vertrek- of aankomstdata van Goederen.

26(A) Behoudens artikel 2(B) en 11(B) hierboven en subbepaling (D) hieronder, zal de aansprakelijkheid van het Bedrijf, hoe dan ook ontstaan en ondanks het feit dat de oorzaak van het verlies of de schade onverklaard is, niet meer bedragen dan:

(i) in geval van claims voor verlies van of schade aan Goederen:

(a) de waarde van het verlies of de schade; of

(b) een bedrag van 2 SDR per kilo van het brutogewicht van de verloren gegane of beschadigde Goederen

de laagste waarde.

(ii) behoudens (iii) hieronder, in het geval van alle andere vorderingen:

(a) de waarde van de Goederen waarop de relevante transactie tussen de Onderneming en haar Klant betrekking heeft; of

(b) indien het gewicht kan worden bepaald, een bedrag berekend tegen een koers van 2 BTR per kilo van het brutogewicht van de goederen waarop de transactie betrekking heeft; of

(c) 75.000 SDR per transactie,

de laagste waarde.

(iii) in het geval van een fout en/of weglating, of een reeks fouten en/of weglatingen die een herhaling zijn van of de voortzetting vormen van een oorspronkelijke fout en/of weglating:

(a) het geleden verlies; of

(b) 75.000 SDR in het totaal van een handelsjaar vanaf het tijdstip waarop de oorspronkelijke vergissing en/of weglating is begaan, waarbij de laagste van de twee bedragen in aanmerking wordt genomen.

Voor de toepassing van artikel 26(A) is de waarde van de Goederen de waarde op het moment dat ze werden verzonden of hadden moeten worden verzonden. De waarde van SDR wordt berekend op de datum waarop de vordering schriftelijk door het Bedrijf is ontvangen.

(B) Behoudens artikel 2(B) hierboven en subbepaling (D) hieronder, zal de aansprakelijkheid van het Bedrijf voor verlies of schade als gevolg van het niet leveren of niet laten leveren van goederen binnen een redelijke termijn, of (als er een speciale regeling is krachtens artikel 25) het niet nakomen van overeengekomen vertrek- of aankomstdata, in geen geval een bedrag overschrijden dat gelijk is aan tweemaal het bedrag van de kosten van het Bedrijf met betrekking tot het betreffende contract.

(C) Behalve met betrekking tot verlies of schade waarnaar wordt verwezen in artikel (B), en behoudens artikel 2(B) hierboven en artikel (D) hieronder, is het Bedrijf onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals (maar niet beperkt tot) winstderving, marktverlies of de gevolgen van vertraging of afwijking, ongeacht de oorzaak.

(D) Op grond van duidelijk schriftelijk vastgelegde instructies van de Klant waarin de handelswaar en de waarde daarvan worden aangegeven en die door het Bedrijf worden aanvaard, kan het Bedrijf aansprakelijkheid aanvaarden die de in de bovenstaande subclausules (A) tot en met (C) vermelde limieten te boven gaat, mits de Klant ermee instemt om de aanvullende kosten van het Bedrijf te betalen voor het aanvaarden van deze verhoogde aansprakelijkheid. Details over de aanvullende kosten van het Bedrijf worden op verzoek verstrekt.

27(A) Elke vordering van de Klant tegen het Bedrijf in verband met een dienst die aan de Klant is verleend of die het Bedrijf heeft toegezegd te verlenen, dient schriftelijk te worden ingediend en aan het Bedrijf te worden gemeld binnen 14 dagen na de datum waarop de Klant zich bewust werd of redelijkerwijs bewust had moeten zijn van de gebeurtenis die of het voorval dat aanleiding zou kunnen geven tot een dergelijke vordering, en elke vordering die niet op voornoemde wijze is ingediend en medegedeeld, wordt geacht te zijn opgeheven en absoluut te zijn verjaard, tenzij de Klant kan aantonen dat het voor hem onmogelijk was om deze termijn in acht te nemen en dat hij de vordering heeft ingediend zodra het voor hem redelijkerwijs mogelijk was om dit te doen.

(B) Niettegenstaande de bepalingen van subparagraaf (A) hierboven wordt het Bedrijf in elk geval ontslagen van alle aansprakelijkheid die op welke wijze dan ook ontstaat met betrekking tot enige dienst die aan de Klant is verleend of die het Bedrijf heeft toegezegd te verlenen, tenzij een rechtszaak wordt aangespannen en het Bedrijf daarvan schriftelijk in kennis wordt gesteld binnen negen maanden vanaf de datum van de gebeurtenis of het voorval dat beweerdelijk aanleiding geeft tot een oorzaak van een rechtszaak tegen het Bedrijf.

Jurisdictie en recht

28 (A) Deze voorwaarden en alle handelingen of contracten waarop ze van toepassing zijn, worden beheerst door Engels recht.

(B) Elk geschil dat voortvloeit uit een handeling of contract waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zal, behoudens het bepaalde in (C) hieronder, onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

(C) Niettegenstaande (B) hierboven, heeft het Bedrijf het recht om te eisen dat elk geschil wordt beslecht door arbitrage.

(D) De Vennootschap kan haar rechten uitoefenen onder (C) hierboven, hetzij door zelf een arbitrageprocedure te starten met betrekking tot een geschil, hetzij door de Klant schriftelijk te laten weten dat een geschil door arbitrage moet worden beslecht.

(E) In het geval dat het Bedrijf zijn rechten uitoefent onder (C) hierboven, zal de bijbehorende arbitrage als volgt worden uitgevoerd:

(i) Als het door de eiser gevorderde bedrag lager is dan £400.000, exclusief rente, (of een ander bedrag zoals het Bedrijf en de Klant overeenkomen, en behoudens (iii) hieronder), wordt de verwijzing gemaakt naar een tribunaal van drie arbiters en wordt de arbitrage uitgevoerd in overeenstemming met de LMAA Intermediate Claims Procedure die van toepassing is op de datum van aanvang van de arbitrageprocedure;

(ii) Indien het door de eiser gevorderde bedrag lager is dan £100.000, exclusief rente, (of een ander bedrag zoals het Bedrijf en de Klant kunnen overeenkomen, en onder voorbehoud van (iii) hieronder), wordt de verwijzing naar een enkele arbiter gedaan en wordt de arbitrage uitgevoerd in overeenstemming met de LMAA Small Claims Procedure die van toepassing is op de datum van de aanvang van de arbitrageprocedure;

(iii) In elk geval waarin geen van de LMAA-procedures waarnaar wordt verwezen in (i) en/of (ii) hierboven van toepassing is, wordt verwezen naar drie arbiters in overeenstemming met de LMAA-voorwaarden die van toepassing zijn op de datum waarop de arbitrageprocedure begint.

 


*

Aanvullende

termen bij de BIFA termen,
De combinatie van de onderstaande voorwaarden en de BIFA-voorwaardenvormen de volledige voorwaarden van International Vehicle Shipping Services Limited.

Aanvullende voorwaarden voor motorvoertuigen, inclusief campers en expeditietrucks

1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en wisselkoersschommelingen.
Any quotation is calculated as per the dimensions declared to us, cargo may be measured at the port and the measured dimensions payable, penalty fees may apply.

Where the variance is more than 10% we charge an admin fee of $200 .
Lokale kosten, kosten voor externe agenten en havengelden worden gegeven als schattingen, zijn onderhevig aan verandering en zijn niet contractueel. Lading is onderhevig aan de acceptatie en voorwaarden van de rederij. Vaartijden, aankomst-en vertrek datums kunnen zonder voorafgaande kennisgeving of enige aansprakelijkheid worden gewijzigd of geannuleerd.

2. Roll on Roll of boekingen kunnen zijn:

a) eenmaal door de klant zijn gewijzigd of geamendeerd zonder dat de maatschappij wijzigingskosten in rekening brengt, kan de luchtvaartmaatschappij of lokale agent nog steeds wijzigings- of annuleringskosten in rekening brengen die verschuldigd zijn (tenzij anders vermeld) op elk tijdstip voorafgaand aan de vroegste van de volgende data a) 14 dagen voor de afvaartdatum (vroegste van oorspronkelijk geboekte of huidige afvaartdatum) b) documentatie waaraan wordt gewerkt, die wordt uitgegeven of die wordt voltooid c) kosten die worden gemaakt. Als er aan de documentatie is gewerkt, deze is ingevuld of afgegeven, dan worden er minimaal $100/€100/£125 wijzigingskosten in rekening gebracht plus eventuele kosten (inklaring, verzekering of andere gemaakte kosten, of wijzigingskosten van de vervoerder, Alle boekingen zijn ook onderhevig aan de voorwaarden van de vervoerder, die extra annuleringskosten, dode vrachtkosten of andere kosten kunnen inhouden. Om twijfel te voorkomen: alle kosten in verband met wijzigingen en annuleringen door de vervoerder, lokale agenten of andere partijen worden in rekening gebracht aan de verzender.

B) door de klant worden geannuleerd zonder dat het bedrijf wijzigings- of annuleringskosten in rekening brengt, op elk tijdstip voorafgaand aan de vroegste van de volgende twee data

a) 14 dagen voor de afvaartdatum (vroegste van oorspronkelijk geboekte of huidige afvaartdatum)
b) Documentatie waaraan wordt gewerkt, die wordt uitgegeven of die wordt voltooid
c) Gemaakte kosten
d) Het voertuig wordt afgeleverd in de haven of het magazijn

De vervoerder of lokale agent kan nog steeds wijzigings-, annulerings- of doodvrachtkosten in rekening brengen (tenzij anders vermeld). Als er aan de documentatie is gewerkt, deze is ingevuld of afgegeven, dan zijn er annuleringskosten van toepassing van minimaal $250/€250/£225 plus eventuele kosten (douane-inklaring, verzekeringen of andere gemaakte kosten, annulerings- of wijzigingskosten van de vervoerder), Alle boekingen zijn ook onderhevig aan de voorwaarden van de vervoerder, die extra annuleringskosten, dode vrachtkosten of andere kosten kunnen inhouden. Om twijfel te voorkomen: alle kosten in verband met wijzigingen en annuleringen door de vervoerder, lokale agenten of andere partijen worden in rekening gebracht aan de verzender.

3. Voor boekingen van containers geldt een minimum annulerings- of wijzigingsvergoeding van $280 USD plus administratiekosten van $200/€200/£175 voor wijzigingen of annuleringen nadat de boeking is bevestigd, plus eventuele kosten (douane-inklaring, verzekeringen, havenopslag, magazijnkosten of andere kosten). Alle boekingen zijn ook onderhevig aan de voorwaarden van de vervoerder, die extra annuleringskosten, extra vrachtkosten of andere kosten kunnen inhouden. Om twijfel te voorkomen: alle kosten in verband met wijzigingen en annuleringen door de vervoerder, lokale agenten of andere partijen worden in rekening gebracht aan de verzender.

4. Tenzij anders vermeld en schriftelijk overeengekomen door het bedrijf en de vervoerder, mogen persoonlijke bezittingen niet worden geladen in voertuigen die worden vervoerd door Roll on Roll Off en zijn deze onderworpen aan de voorwaarden van de vervoerder. Of dit nu is overeengekomen of niet, alle items die in voertuigen worden achtergelaten zijn geheel op eigen risico, onder de aansprakelijkheid van de klant, wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot deze items.

5. De klant stemt ermee in dat hij geen waardevolle voorwerpen (bijvoorbeeld geld, creditcards, sieraden) of elektronica (laptops, computers, tablets, GPS-navigatieapparatuur, camera’s, drones, mobiele telefoons) of soortgelijke voorwerpen in voertuigen achterlaat.

6. De klant is verantwoordelijk voor het naleven van alle douanevoorschriften of -regels van het land en/of de haven van vertrek en aankomst.

7. De klant erkent en begrijpt dat er een aanzienlijk risico bestaat op diefstal van voorwerpen die tijdens Roll on Roll Off-transporten in voertuigen worden achtergelaten en dat noch het bedrijf, noch een onderaannemer, agent of vervoerder welke verantwoordelijkheid dan ook aanvaardt voor voorwerpen die in het voertuig worden achtergelaten.

8. Het bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor deuken, krassen of beschadigingen aan voertuigen. De klant stemt ermee in om het bedrijf, zijn onderaannemers en de vervoerder te vrijwaren van eventuele claims.

9. Vaartijden, schema’s en aanloophavens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden niet gegarandeerd. Overlading kan plaatsvinden naar goeddunken van de vervoerder. Vertrek- en aankomstdata kunnen niet worden gegarandeerd en je moet om geen enkele reden op deze data vertrouwen.

10. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een daartoe bevoegde medewerker van het bedrijf, accepteert het bedrijf niet dat documenten in de vracht worden achtergelaten, zoals voertuigregistraties, titels, CPD-carnets, ATA-carnets of andere documenten. Indien een Klant desondanks dergelijke documentatie of goederen aan het Bedrijf levert, of het Bedrijf dergelijke goederen of documentatie laat behandelen of afhandelen, anders dan krachtens een dergelijke voorafgaande overeenkomst, dan is het Bedrijf op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met de goederen, hoe dan ook ontstaan. Het is belangrijk op te merken dat documentatie routinematig vereist is voor de inklaring van de vracht, dus als je documentatie de container, goederen of het voertuig is, is het waarschijnlijk dat geen enkele partij toegang heeft tot de documentatie om verder te gaan met de inklaring.

11. Het is de verantwoordelijkheid van de klant, en de klant stemt ermee in om de toestand van de vracht bij aflevering in het havenmagazijn of anderszins te documenteren of vast te leggen. De klant stemt ermee in om foto’s te nemen en de staat van het voertuig vast te leggen bij aflevering in de haven, het magazijn of de lokale agent.

12. Verzekering – het is belangrijk en aanbevolen dat u een verzekering afsluit om uw goederen te dekken. Houd er rekening mee dat zonder verzekering uw goederen mogelijk niet gedekt zijn voor verlies of schade, en/of algemene schadeclaims. De aansprakelijkheid van het bedrijf, de onderaannemers en de vervoerder kan aanzienlijk beperkt zijn.

13. Verlies of schade melden – de klant moet verlies of schade onmiddellijk melden:
1. Naar de haven of het magazijn, ze mogen de haven of het magazijn niet verlaten zonder a) het verlies of de schade melden b) een kopie te ontvangen van elk ingevuld schadeformulier.
2. Aan het bedrijf – de klant moet verlies of schade zo snel als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk melden aan het bedrijf, samen met een kopie van het rapport/de documentatie in 11.1 en fotografisch bewijs van het verlies of de schade, genomen voordat de goederen de haven of het magazijn verlieten, maar niet later dan 48 uur nadat het voertuig uit de haven of het magazijn is gehaald of nadat de klant zich bewust is geworden van de schade of het verlies (afhankelijk van wat eerder is).
3. Indien schade of verlies niet is gemeld zoals hierboven vermeld, wordt elke claim geacht te zijn opgeheven en absoluut verjaard.

14. Met uitzondering van vooraf ontvangen en wederzijds overeengekomen schriftelijke instructies, zoals bevestigd door het Bedrijf voorafgaand aan de boeking, en tegen betaling van toepasselijke aanvullende vergoedingen, zal het Bedrijf geen goederen accepteren of behandelen die als gevaarlijk, ontvlambaar of gevaarlijk worden beschouwd, met inbegrip van maar niet beperkt tot lithiumbatterijen. Als dergelijke goederen onder speciale regelingen aanvankelijk worden geaccepteerd, maar vervolgens een risico vormen voor andere goederen, eigendommen, het leven of de gezondheid, zal het Bedrijf redelijke inspanningen verrichten om contact op te nemen met de Klant met het verzoek deze goederen te verwijderen of op de juiste wijze te behandelen. Het Bedrijf behoudt zich echter het onvoorwaardelijke recht voor om dergelijke acties uit te voeren op kosten van de Klant, ongeacht voorafgaande communicatie.

Onverminderd de in artikel 15 en 18 van deze overeenkomst vermelde rechten, draagt de Klant, in het geval hij goederen van gevaarlijke, gevaarlijke, gevaarlijke of destructieve aard aan het Bedrijf levert of het Bedrijf inschakelt bij de behandeling of het beheer van deze goederen, ongeacht of dit al dan niet aan het Bedrijf is gemeld, de volledige aansprakelijkheid voor alle verliezen of schade die in verband met dergelijke goederen worden geleden. Verder vrijwaart de Klant het Bedrijf tegen alle boetes, claims, schade, kosten en uitgaven die voortvloeien uit deze associatie. De behandeling van dergelijke goederen kan plaatsvinden zoals geschikt wordt geacht door het Bedrijf of een andere entiteit die op elk relevant moment de genoemde goederen in bewaring heeft.

Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om expliciet en schriftelijk de aanwezigheid van een gevaarlijke of gevaarlijke lading aan te geven, alle vereiste documentatie en beschrijvingen te verstrekken, eventuele specifieke vereisten onder de imo-code of andere regels of voorschriften te controleren en te verifiëren en expliciete schriftelijke goedkeuring van de Onderneming te verkrijgen voor de verzending van deze lading. Als er geen schriftelijke bevestiging is, mogen de goederen niet worden verzonden. Het is belangrijk om op te merken dat het verstrekken van een paklijst geen schriftelijke verklaring is en dat het aanvaarden van een paklijst geen goedkeuring inhoudt van de gegevens van de goederen, de artikelen of de gevaarlijke aard ervan.