Vælg en side

Vilkår og betingelser – Standard handelsbetingelser

International transport af køretøjer Limited standard handelsbetingelser

De fulde vilkår og betingelser består af følgende:

  1. BRITISH INTERNATIONAL FREIGHT ASSOCIATION (BIFA) STANDARD TRADING CONDITIONS 2021 EDITION, © BIFA 2021 – side 1 – 9 (Vilkår 1 – 28)
  2. Betingelser i forbindelse med køretøjer Side 10-12 (Vilkår 1 – 14)

BRITISH INTERNATIONAL FREIGHT ASSOCIATION (BIFA) STANDARD HANDELSBETINGELSER

2021-UDGAVEN, © BIFA 2021

KUNDENS OPMÆRKSOMHED HENLEDES PÅ SPECIFIKKE KLAUSULER HERI, DER UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER VIRKSOMHEDENS ANSVAR, OG DEM, DER KRÆVER, AT KUNDEN HOLDER VIRKSOMHEDEN SKADESLØS UNDER VISSE OMSTÆNDIGHEDER, OG DEM, DER BEGRÆNSER TID, OG DEM, DER OMHANDLER BETINGELSER FOR UDSTEDELSE AF EFFEKTIV VAREFORSIKRING, DER ER KLAUSUL 7, 8, 10, 11(A) og 11(B) 12-14 INKLUSIV, 18-20 INKLUSIV, OG 24-27 INKLUSIV. KUNDENS OPMÆRKSOMHED HENLEDES OGSÅ PÅ KLAUSUL 28, SOM TILLADER VOLDGIFT UNDER VISSE OMSTÆNDIGHEDER.

Alle overskrifter er vejledende og udgør ikke en del af disse betingelser.

DEFINITIONER OG ANVENDELSE

I disse betingelser skal følgende ord have følgende betydninger:-

“Virksomhed” BIFA-medlemmet handler under disse betingelser
“Modtager” den person, som varerne er afsendt til
“Kunde” enhver person, på hvis anmodning eller på hvis vegne virksomheden udfører forretninger eller yder rådgivning, information eller tjenester
“Direkte toldagent” Virksomheden handler i kundens navn og på vegne af kunden og/eller ejeren med H.M. Revenue and Customs (“HMRC”) som defineret i Taxation (Cross Border Trade) Act 2018, paragraf 21.1(a), eller som ændret
“Varer” den last, som enhver forretning under disse betingelser vedrører
“Person” fysisk(e) person(er) eller en eller flere juridiske personer
“LMAA” London Maritime Arbitrators Association
“SDR” er særlige trækningsrettigheder som defineret af Den Internationale Valutafond.
“Transportenhed” pakkasser, paller, containere, trailere, tankskibe eller enhver anden anordning, der anvendes til og i forbindelse med transport af varer til lands, til vands eller i luften
“Ejer” Ejeren af godset eller transportenheden og enhver anden person, der er eller kan blive interesseret i dem.

2(A) Med forbehold af underafsnit (B) nedenfor, er alle og enhver af virksomhedens aktiviteter i løbet af forretningen, uanset om de er gratis eller ej, underlagt disse betingelser.

(B) Hvis nogen lovgivning, herunder forordninger og direktiver, er obligatorisk gældende for enhver virksomhed, der udføres, skal disse betingelser, for så vidt angår en sådan virksomhed, læses som underlagt en sådan lovgivning, og intet i disse betingelser skal fortolkes som et afkald fra selskabet på nogen af dets rettigheder eller immuniteter eller som en forøgelse af dets ansvar eller forpligtelser i henhold til en sådan lovgivning, og hvis nogen del af disse betingelser er i modstrid med en sådan lovgivning i noget omfang, skal en sådan del, for så vidt angår en sådan virksomhed, tilsidesættes i det omfang og ikke yderligere.

3 Kunden garanterer, at han enten er ejeren eller ejerens bemyndigede agent, og at han accepterer disse betingelser ikke kun for sig selv, men også som agent for og på vegne af ejeren.

VIRKSOMHEDEN

4(A) Med forbehold af paragraf 11 og 12 nedenfor har virksomheden ret til at købe alle eller nogle af tjenesterne som agent eller til at levere disse tjenester som principal.

(B) Virksomheden forbeholder sig fuld frihed med hensyn til de midler, den rute og den procedure, der skal følges ved udførelsen af enhver tjeneste, der leveres i forbindelse med forretninger, der udføres i henhold til disse betingelser.

5 Når virksomheden indgår en kontrakt om tjenesteydelser, har den fuld frihed til selv at udføre sådanne tjenesteydelser eller til at udlicitere hele eller dele af sådanne tjenesteydelser på vilkår af enhver art.

6(A) Når Virksomheden fungerer som agent på vegne af Kunden, er Virksomheden berettiget til, og Kunden bemyndiger hermed udtrykkeligt Virksomheden til, at indgå alle kontrakter på vegne af Kunden, som måtte være nødvendige eller ønskelige for at opfylde Kundens instruktioner, og uanset om sådanne kontrakter er underlagt handelsbetingelserne for de parter, som sådanne kontrakter indgås med, eller andet.

(B) Virksomheden skal inden for 14 dages varsel fra Kunden fremlægge dokumentation for enhver kontrakt, der er indgået som agent for Kunden. I det omfang Virksomheden måtte misligholde forpligtelsen til at fremlægge sådan dokumentation, anses den for at have indgået aftale med Kunden som hovedmand om udførelse af Kundens instruktioner.

7 I alle og enhver forbindelse med HMRC, for og på vegne af den i Storbritannien etablerede kunde og/eller ejer, anses virksomheden for at være udpeget og behørigt bemyndiget til kun at fungere som en direkte toldagent til at foretage toldangivelser i kundens navn (Principal) som deres “direkte agent”.

8(A) Med forbehold af underklausul (B) nedenfor,

virksomheden:

(i) har en generel panteret i alle varer og dokumenter vedrørende varer i sin besiddelse, varetægt eller kontrol for alle beløb, der til enhver tid skyldes til virksomheden fra kunden og/eller ejeren, uanset om de vedrører varer, der tilhører, eller tjenester, der leveres af eller på vegne af virksomheden til kunden eller ejeren. Der skal fortsat betales lageromkostninger for varer, der tilbageholdes under pant;

(ii) er berettiget til, med mindst 21 dages skriftligt varsel til Kunden, at sælge eller bortskaffe eller håndtere sådanne Varer eller dokumenter som agent for og på Kundens regning og anvende provenuet til eller til betaling af sådanne beløb;

(iii) skal, efter at have aflagt regnskab til kunden for enhver resterende saldo efter betaling af ethvert beløb, der skyldes til virksomheden, og for omkostningerne ved salg og/eller bortskaffelse og/eller handel, frigøres for ethvert ansvar i forbindelse med varerne eller dokumenterne.

(B) Når Varerne er tilbøjelige til at gå til grunde eller forringes, opstår Virksomhedens ret til at sælge eller bortskaffe eller håndtere Varerne straks, når et beløb forfalder til Virksomheden, dog kun hvis Virksomheden tager rimelige skridt til at gøre Kunden opmærksom på, at den har til hensigt at sælge eller bortskaffe Varerne, før den gør det.

9 Virksomheden er berettiget til at beholde og få udbetalt alle mæglergebyrer, provisioner, godtgørelser og andre vederlag, der sædvanligvis tilbageholdes af eller udbetales til speditører.

10(A) Hvis kunden, modtageren eller ejeren af varerne undlader at modtage levering på det aftalte tidspunkt og sted, når og hvor virksomheden er berettiget til at levere, er virksomheden berettiget til at opbevare varerne eller en del deraf på kundens eller modtagerens eller ejerens risiko, hvorefter virksomhedens ansvar med hensyn til varerne eller den del deraf, der er opbevaret som nævnt ovenfor, helt skal ophøre. Virksomhedens eventuelle ansvar i forbindelse med sådan opbevaring reguleres af disse betingelser. Alle omkostninger, som Virksomheden pådrager sig som følge af den manglende modtagelse af leverancen, skal betragtes som optjent fragt, og sådanne omkostninger skal på forlangende betales af Kunden.

(B) Virksomheden er berettiget til på Kundens bekostning at afhænde eller håndtere (ved salg eller på anden måde, som måtte være rimeligt under alle omstændigheder):-

(i) efter mindst 21 dages skriftligt varsel til kunden, eller (hvis kunden ikke kan spores, og der er gjort en rimelig indsats for at kontakte alle parter, som virksomheden med rimelighed kan formode har interesse i varerne) uden varsel, alle varer, som virksomheden har opbevaret i 60 dage, og som ikke kan leveres som anvist; og

(ii) uden forudgående varsel, alle varer, der er gået til grunde, forringet eller ændret, eller som har umiddelbar udsigt til at gøre det på en måde, der har forårsaget eller med rimelighed kan forventes at forårsage tab eller skade for virksomheden eller tredjeparter, eller at overtræde gældende love eller regler.

11(A) Ingen forsikring vil blive foretaget undtagen i henhold til og i overensstemmelse med klart angivne instruktioner givet skriftligt af kunden og accepteret skriftligt af selskabet, og alle forsikringer foretaget af selskabet er underlagt de sædvanlige undtagelser og betingelser i policerne fra de forsikringsselskaber eller underwriters, der tager risikoen. Medmindre andet er aftalt skriftligt, er virksomheden ikke forpligtet til at tegne en separat forsikring på varerne, men kan erklære den på enhver åben eller generel police, som virksomheden har.

(B) I det omfang Virksomheden accepterer at tegne forsikring, handler Virksomheden udelukkende som agent for Kunden, og ansvarsbegrænsningerne i punkt 26(A) i disse betingelser gælder ikke for Virksomhedens forpligtelser i henhold til punkt 11.

12(A) Bortset fra særlige aftaler, der tidligere er indgået skriftligt af en bemyndiget medarbejder i Virksomheden, eller som er indgået i henhold til eller under betingelserne i et trykt dokument underskrevet af Virksomheden, accepteres alle instruktioner vedrørende levering eller frigivelse af Varerne under bestemte omstændigheder (såsom, men ikke begrænset til, mod betaling eller mod udlevering af et bestemt dokument) af Virksomheden, hvor Virksomheden skal engagere tredjeparter til at sikre overholdelse af instruktionerne, kun som agenter for Kunden.

(B) På trods af Virksomhedens accept af instruktioner fra Kunden om at opkræve fragt, told, afgifter, gebyrer eller andre udgifter fra Modtageren eller enhver anden Person, ved modtagelse af bevis for korrekt påkrav fra Virksomheden, og i mangel af bevis for betaling (uanset årsag) fra en sådan Modtager eller anden Person, skal Kunden forblive ansvarlig for sådan fragt, told, afgifter, gebyrer eller andre udgifter.

(C) Virksomheden har intet ansvar i forbindelse med sådanne arrangementer, som der henvises til under punkt (A) og (B), medmindre sådanne arrangementer er indgået skriftligt, og under alle omstændigheder må virksomhedens ansvar i forbindelse med udførelsen af eller tilrettelæggelsen af udførelsen af sådanne instruktioner ikke overstige de grænser, der er angivet i punkt 26(A) (ii) i disse betingelser.

13 Rådgivning og information, uanset i hvilken form den måtte blive givet, leveres af virksomheden udelukkende til kunden. Kunden skal holde virksomheden skadesløs for alle tab og skader som følge af videregivelse af sådanne råd eller oplysninger til tredjemand.

14 Uden forudgående skriftlig aftale med en bemyndiget medarbejder i virksomheden vil virksomheden ikke acceptere eller håndtere varer, der kræver særlig håndtering med hensyn til transport, håndtering eller sikkerhed, uanset om det skyldes deres tyvetækkelige natur eller andet, herunder, men ikke begrænset til, guldbarrer, valuta, værdipapirer, ædelstene, smykker, værdigenstande, antikviteter, billeder, menneskelige rester, levende væsener, planter. Hvis en kunde alligevel leverer sådanne varer til virksomheden eller får virksomheden til at håndtere sådanne varer på anden måde end i henhold til en sådan forudgående aftale, har virksomheden intet ansvar for eller i forbindelse med varerne, uanset hvordan de opstår.

15 Bortset fra i henhold til instruktioner, der tidligere er modtaget skriftligt og accepteret skriftligt af Virksomheden, vil Virksomheden ikke acceptere eller handle med Varer af farlig eller skadelig karakter, ej heller med Varer, der sandsynligvis huser eller tilskynder skadedyr eller andre skadedyr, ej heller med Varer, der kan besmitte eller påvirke andre Varer. Hvis sådanne varer accepteres i henhold til en særlig aftale, men derefter, og efter Virksomhedens mening, udgør en risiko for andre varer, ejendom, liv eller helbred, skal Virksomheden, hvor det er rimeligt praktisk muligt, kontakte Kunden for at kræve, at han fjerner eller på anden måde håndterer varerne, men forbeholder sig under alle omstændigheder retten til at gøre det på Kundens regning.

16 Hvor der er et valg af satser i henhold til omfanget eller graden af det ansvar, som selskabet og/eller tredjeparter har påtaget sig, vil der ikke blive foretaget og/eller behandlet nogen værdigerklæring som værende foretaget, undtagen i henhold til særlige ordninger, der forinden er indgået skriftligt af en af selskabets medarbejdere, der er bemyndiget hertil som nævnt i paragraf 26(D).

KUNDEN

17 Kunden garanterer:

(A) (i) at følgende (leveret af eller på vegne af Kunden) er fuldstændige og nøjagtige: beskrivelsen af og oplysningerne om alle Varer; alle leverede oplysninger (herunder, men ikke begrænset til, arten, bruttovægten, bruttomassen (herunder den verificerede faktiske bruttomasse af enhver container pakket med pakker og fragtgenstande) og målene for alle Varer); og beskrivelsen af og oplysningerne om alle tjenester, der kræves af eller på vegne af Kunden, er fuldstændige og nøjagtige, og

(ii) at enhver Transportenhed og/eller udstyr, der leveres af Kunden i forbindelse med udførelsen af enhver anmodet tjeneste, er egnet til formålet;

(B) at alle Varer er blevet korrekt og tilstrækkeligt klargjort, pakket, stuvet, mærket og/eller etiketteret, og at klargøring, pakning, stuvning, etikettering og mærkning er passende for alle operationer eller transaktioner, der påvirker Varerne og Varernes egenskaber.

(C) at hvis Virksomheden modtager Varer fra Kunden, der allerede er stuvet i eller på en Transportenhed, er Transportenheden i god stand og egnet til transport til den påtænkte destination af de Varer, der er læsset deri eller derpå;

(D) at hvis Virksomheden stiller Transportenheden til rådighed, er den ved Kundens læsning i god stand og egnet til transport til den påtænkte destination af de varer, der er læsset deri eller derpå.

18 Med forbehold for eventuelle rettigheder i henhold til punkt 15, hvor kunden leverer til virksomheden eller får virksomheden til at beskæftige sig med eller håndtere varer af farlig eller skadelig karakter, eller varer, der sandsynligvis vil huse eller tilskynde skadedyr eller andre skadedyr, eller varer, der sandsynligvis vil besmitte eller påvirke andre varer, uanset om de er anmeldt til virksomheden eller ej. Kunden er ansvarlig for alle tab eller skader, der opstår i forbindelse med sådanne varer, og skal holde virksomheden skadesløs for alle bøder, krav, skader, omkostninger og udgifter, der måtte opstå i forbindelse hermed, er han ansvarlig for alle tab eller skader, der opstår i forbindelse med sådanne varer, og skal holde virksomheden skadesløs for alle bøder, krav, skader, omkostninger og udgifter, der opstår i forbindelse hermed, og varerne kan håndteres på en sådan måde, som virksomheden eller enhver anden person, i hvis varetægt de måtte være på ethvert relevant tidspunkt, finder passende.

19 Kunden forpligter sig til ikke at fremsætte krav mod nogen af Virksomhedens direktører, ansatte eller medarbejdere, som pålægger eller forsøger at pålægge dem noget ansvar i forbindelse med nogen af de ydelser, der er genstand for disse betingelser, og, hvis et sådant krav alligevel fremsættes, at holde Virksomheden skadesløs for alle følger heraf.

20 Kunden skal holde Virksomheden skadesløs fra og mod

(A) alt ansvar, tab, skade, omkostninger og udgifter af enhver art (herunder, uden at det berører det generelle i det foregående, alle afgifter, skatter, gebyrer, indskud og udlæg af enhver art, der opkræves af en myndighed i forbindelse med Varerne), der opstår som følge af, at Virksomheden handler i overensstemmelse med Kundens instruktioner, eller som opstår som følge af Kundens brud på en garanti indeholdt i disse betingelser, eller som følge af Kundens uagtsomhed;

(B) uden undtagelse fra underafsnit (A) ovenfor, ethvert ansvar, som virksomheden påtager sig eller pådrager sig, når virksomheden på grund af udførelsen af kundens instruktioner er blevet ansvarlig over for en anden part;

(C) alle krav, omkostninger og fordringer, uanset hvem der fremsætter eller foretrækker dem, ud over virksomhedens ansvar i henhold til disse betingelser, uanset om sådanne krav, omkostninger og/eller fordringer opstår som følge af eller i forbindelse med kontraktbrud, uagtsomhed eller pligtforsømmelse fra virksomheden, dens ansatte, underleverandører eller agenter;

(D) ethvert krav af almindelig karakter, der måtte blive fremsat mod selskabet.

 

21(A) Den rettidige modtagelse af de fulde beløb, der forfalder fra kunden til selskabet, er afgørende for driften af selskabets virksomhed og dets opfyldelse af sine forpligtelser over for kunden. Kunden skal derfor betale alle beløb til Virksomheden kontant eller som aftalt, når de forfalder, straks og uden reduktion eller udskydelse på grund af krav, modkrav eller modregning. Tiden er afgørende for betaling af alle beløb, som kunden skal betale til virksomheden.

(B) I tilfælde af at kunden undlader at foretage fuld og rettidig betaling af ethvert beløb, der skal betales til virksomheden (i overensstemmelse med paragraf 21(A) ovenfor):

(i) Alle andre beløb, som er korrekt optjent af og/eller på anden måde skyldes til virksomheden (men som, hvis det ikke var for denne paragraf 21(B), ellers endnu ikke skulle betales af kunden, uanset om det er i kraft af en aftalt kredittid eller andet), skal straks betales fuldt ud; og

(ii) Ethvert beløb, der derved forfalder til øjeblikkelig betaling, skal betales til selskabet kontant eller som aftalt på anden måde og uden reduktion eller udskydelse på grund af krav, modkrav eller modregning.

(C) Ingen undladelse af at søge erstatning for virksomhedens overtrædelse af 21(A) og (B) ovenfor skal udgøre en fraskrivelse eller fritagelse af kunden for ethvert ansvar i henhold til 21(A) og (B) ovenfor under anvendelsen af disse vilkår, medmindre det er skriftligt aftalt mellem autoriserede medarbejdere i virksomheden og kunden.

(D) Loven om forsinket betaling af kommerciel gæld (renter) fra 1998, som ændret, gælder for alle skyldige beløb fra kunden.

22 Hvis der opstår ansvar i forbindelse med krav om almindeligt havari i forbindelse med Varerne, skal Kunden straks stille sikkerhed til Virksomheden eller til en anden part udpeget af Virksomheden i en form, der er acceptabel for Virksomheden.

 

ANSVAR OG BEGRÆNSNING

23 Virksomheden skal udføre sine opgaver med en rimelig grad af omhu, flid, dygtighed og dømmekraft.

24 Virksomheden er fritaget for ansvar for ethvert tab eller

hvis, og i det omfang, et sådant tab eller en sådan skade er forårsaget af:-

(A) strejke, lockout, arbejdsnedlæggelse eller arbejdsnedlæggelser, hvis konsekvenser selskabet ikke kan undgå ved at udvise rimelig omhu; eller

(B) enhver årsag eller begivenhed, som selskabet ikke er i stand til at undgå, og hvis konsekvenser selskabet ikke er i stand til at forhindre ved at udvise rimelig agtpågivenhed.

25 Bortset fra særlige ordninger, der tidligere er indgået skriftligt af en bemyndiget medarbejder i virksomheden, påtager virksomheden sig intet ansvar med hensyn til manglende overholdelse af aftalte afgangs- eller ankomstdatoer for varer.

26(A) Med forbehold af klausul 2(B) og 11(B) ovenfor og underklausul (D) nedenfor, skal Virksomhedens ansvar, uanset hvordan det opstår, og uanset om årsagen til tab eller skade er uforklarlig, ikke overstige:

(i) i tilfælde af krav for tab eller skade på Varer:

(a) værdien af ethvert tab eller skade; eller

(b) et beløb på 2 SDR pr. kilo af bruttovægten af de tabte eller beskadigede varer

alt efter hvad der er mindst.

(ii) med forbehold af (iii) nedenfor, i tilfælde af alle andre krav:

(a) værdien af de varer, der er genstand for den relevante transaktion mellem virksomheden og dens kunde, eller

(b) hvis vægten kan defineres, et beløb beregnet til en sats på 2 SDR pr. kilo af bruttovægten af de varer, der er genstand for transaktionen, eller

(c) 75.000 SDR i forbindelse med en enkelt transaktion,

alt efter hvad der er mindst.

(iii) i tilfælde af en fejl og/eller udeladelse, eller en række fejl og/eller udeladelser, som er gentagelser af eller repræsenterer fortsættelsen af en oprindelig fejl og/eller udeladelse:

(a) det lidte tab; eller

(b) 75.000 SDR i alt i et handelsår, der begynder fra det tidspunkt, hvor den oprindelige fejl og/eller udeladelse blev begået, alt efter hvad der er mindst.

Med henblik på klausul 26(A) skal varernes værdi være deres værdi, da de blev, eller skulle have været, afsendt. Værdien af SDR beregnes pr. den dato, hvor kravet modtages skriftligt af Selskabet.

(B) Med forbehold for klausul 2(B) ovenfor og underklausul (D) nedenfor, skal Virksomhedens ansvar for tab eller skade som følge af manglende levering eller arrangering af levering af varer inden for rimelig tid, eller (hvor der er en særlig aftale i henhold til klausul 25) for at overholde aftalte afgangs- eller ankomstdatoer, ikke under nogen omstændigheder overstige et beløb svarende til to gange Virksomhedens gebyrer i forbindelse med den relevante kontrakt.

(C) Bortset fra sådanne tab eller skader, som der henvises til i punkt (B), og med forbehold af punkt 2(B) ovenfor og punkt (D) nedenfor, er virksomheden under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, såsom (men ikke begrænset til) tab af fortjeneste, tab af marked eller konsekvenserne af forsinkelse eller afvigelse, uanset årsagen.

(D) Ved klart angivne skriftlige instruktioner, der deklarerer varen og dens værdi, modtaget fra kunden og accepteret af virksomheden, kan virksomheden acceptere ansvar ud over de grænser, der er angivet i underklausul (A) til (C) ovenfor, hvis kunden accepterer at betale virksomhedens ekstra gebyrer for at acceptere et sådant øget ansvar. Detaljer om virksomhedens ekstra gebyrer vil blive oplyst efter anmodning.

27(A) Ethvert krav fra kunden mod virksomheden, der opstår i forbindelse med en tjenesteydelse, der leveres til kunden, eller som virksomheden har forpligtet sig til at levere, skal fremsættes skriftligt og meddeles virksomheden inden for 14 dage efter den dato, hvor kunden blev eller med rimelighed burde være blevet bekendt med enhver begivenhed eller hændelse, der påstås at give anledning til et sådant krav, kendskab til enhver begivenhed eller hændelse, der påstås at give anledning til et sådant krav, og ethvert krav, der ikke fremsættes og meddeles som nævnt ovenfor, anses for at være frafaldet og absolut forældet, undtagen hvor kunden kan vise, at det var umuligt for ham at overholde denne frist, og at han har fremsat kravet, så snart det var rimeligt muligt for ham at gøre det.

(B) Uanset bestemmelserne i underafsnit (A) ovenfor, skal virksomheden under alle omstændigheder fritages for alt ansvar, uanset hvad og hvordan det måtte opstå i forbindelse med enhver service, der leveres til kunden, eller som virksomheden har forpligtet sig til at levere, medmindre der er anlagt sag og givet skriftlig meddelelse herom til virksomheden inden for ni måneder fra datoen for den begivenhed eller hændelse, der påstås at give anledning til en søgsmålsgrund mod virksomheden.

JURISDIKTION OG LOVGIVNING

28 (A) Disse betingelser og enhver handling eller kontrakt, som de gælder for, skal være underlagt engelsk lov.

(B) Enhver tvist, der opstår som følge af en handling eller kontrakt, som disse betingelser gælder for, skal, medmindre andet er fastsat i (C) nedenfor, være underlagt de engelske domstoles eksklusive jurisdiktion.

(C) Uanset (B) ovenfor, har virksomheden ret til at kræve, at enhver tvist afgøres ved voldgift.

(D) Selskabet kan udøve sine rettigheder i henhold til (C) ovenfor enten ved selv at indlede voldgift i forbindelse med en tvist eller ved at give skriftlig meddelelse til Kunden om, at en tvist skal afgøres ved voldgift.

(E) I tilfælde af at virksomheden udøver sine rettigheder i henhold til (C) ovenfor, skal den tilsvarende voldgift gennemføres som følger:

(i) Hvis det beløb, som sagsøger kræver, er mindre end £400.000 eksklusive renter (eller et andet beløb, som virksomheden og kunden måtte aftale, og med forbehold for (iii) nedenfor), skal henvisningen være til en domstol med tre voldgiftsmænd, og voldgiften skal gennemføres i overensstemmelse med LMAA’s procedure for mellemliggende krav, der er gældende på datoen for indledningen af voldgiftssagen;

(ii) Hvis det beløb, som fordringshaveren kræver, er mindre end £100.000 eksklusive renter (eller et andet beløb, som Virksomheden og Kunden måtte aftale, og med forbehold for (iii) nedenfor), skal henvisningen være til en enkelt voldgiftsmand, og voldgiften skal gennemføres i overensstemmelse med LMAA Small Claims Procedure, der er gældende på datoen for voldgiftssagens indledning;

(iii) I ethvert tilfælde, hvor ingen af de LMAA-procedurer, der henvises til i (i) og/eller (ii) ovenfor finder anvendelse, skal der henvises til tre voldgiftsmænd i overensstemmelse med de LMAA-vilkår, der er gældende på datoen for voldgiftssagens påbegyndelse.

 


*

Yderligere

vilkår til BIFA-vilkårene,
kombinationen af nedenstående betingelser og BIFA-betingelserneudgør de fuldstændige vilkår for International Vehicle Shipping Services Limited.

Yderligere vilkår og betingelser for motorkøretøjer, herunder autocampere og ekspeditionslastbiler

1. Alle priser er med forbehold for ændringer og valutakursudsving. Ethvert tilbud beregnes i henhold til de dimensioner, der er angivet til os, lasten kan måles i havnen, og de målte dimensioner skal betales, der kan pålægges strafgebyrer. Hvis afvigelsen er mere end 10 %, opkræver vi et administrationsgebyr på 200 USD. Lokale omkostninger, gebyrer til tredjepartsagenter og havneafgifter er angivet som skøn, kan ændres og er ikke kontraktlige. Lasten er underlagt rederiets accept og vilkår. Sejltider, ankomst- og afrejsedatoer kan ændres eller aflyses uden varsel eller noget som helst ansvar.

2. Roll on Roll of bookings kan være:

a) Ændret eller ændret af kunden én gang uden at pådrage sig et ændringsgebyr fra selskabet, kan luftfartsselskabet eller den lokale agent stadig pålægge ændrings- eller annulleringsgebyrer, som skal betales (medmindre andet er angivet) på et hvilket som helst tidspunkt inden den første af følgende datoer a) 14 dage før afsejlingsdatoen (den oprindeligt bestilte eller den aktuelle afsejlingsdato) b) dokumentation, der arbejdes på, udstedes eller færdiggøres c) omkostninger, der påløber. Hvis dokumentationen er blevet udarbejdet, færdiggjort eller udstedt, vil der blive opkrævet et ændringsgebyr på mindst $100/€100/£125 plus eventuelle omkostninger (fortoldning, forsikring eller andre omkostninger) eller ændringsgebyrer fra transportøren. Alle bookinger er også underlagt transportørens vilkår, som kan omfatte yderligere afbestillingsgebyrer, gebyrer for dødfragt eller andre gebyrer. For at undgå tvivl vil alle omkostninger i forbindelse med ændringer og aflysninger fra transportøren, lokale agenter eller andre parter blive opkrævet af afsenderen.

B) annulleres af kunden uden at pådrage sig et ændrings- eller annulleringsgebyr fra virksomheden, når som helst før den første af følgende datoer:

a) 14 dage før afsejlingsdatoen (den oprindeligt bestilte eller den aktuelle afsejlingsdato)
b) Dokumentation, der arbejdes på, udstedes eller færdiggøres
c) Omkostninger, der påløber
d) Køretøjet leveres til havnen eller lageret

Transportøren eller den lokale agent kan stadig pålægge ændrings-, annullerings- eller dødfragtgebyrer, som skal betales (medmindre andet er angivet). Hvis dokumentationen er udarbejdet, færdiggjort eller udstedt, vil der blive opkrævet et afbestillingsgebyr på mindst 250 USD/250 EUR/225 GBP plus eventuelle omkostninger (fortoldning, forsikringer eller andre omkostninger, afbestillings- eller ændringsgebyrer fra transportøren). Alle bookinger er også underlagt transportørens vilkår, som kan omfatte yderligere afbestillingsgebyrer, gebyrer for dødfragt eller andre gebyrer. For at undgå tvivl vil alle omkostninger i forbindelse med ændringer og aflysninger fra transportøren, lokale agenter eller andre parter blive opkrævet af afsenderen.

3. Containereservationer er underlagt et minimumsafbestillings- eller ændringsgebyr på 280 USD plus et administrationsgebyr på 200 USD/ 200 EUR/ 175 GBP for eventuelle ændringer eller afbestillinger, når reservationen er bekræftet, plus eventuelle omkostninger (fortoldning, forsikringer, havneopbevaring, lagerafgifter eller andre omkostninger). Alle bookinger er også underlagt transportørens vilkår, som kan omfatte yderligere afbestillingsgebyrer, gebyrer for dødfragt eller andre gebyrer. For at undgå tvivl vil alle omkostninger i forbindelse med ændringer og aflysninger fra transportøren, lokale agenter eller andre parter blive opkrævet af afsenderen.

4. Medmindre andet er angivet og skriftligt aftalt mellem virksomheden og transportøren, må personlige ejendele ikke læsses i køretøjer, der transporteres med Roll on Roll Off, og de er underlagt transportørens vilkår og betingelser. Uanset om det er aftalt eller ej, er alle genstande, der efterlades i køretøjer, helt på egen risiko, under kundens ansvar, og vi påtager os ikke noget ansvar eller erstatningsansvar i forhold til disse genstande.

5. Kunden indvilliger i ikke at efterlade værdifulde genstande (f.eks. penge, kreditkort, smykker) eller elektronik (laptops, computere, tablets, GPS-/navigationsenheder, kameraer, droner, mobiltelefoner) eller lignende genstande i køretøjerne.

6. Kunden er ansvarlig for at sikre, at de overholder alle toldbestemmelser eller regler i landet og/eller afgangs- og ankomsthavnen.

7. Kunden anerkender og forstår, at der er en betydelig risiko for tyveri af genstande, der efterlades i køretøjer under Roll on Roll Off-transporter, og at hverken virksomheden, en underleverandør, agent eller transportør påtager sig noget ansvar for genstande, der efterlades i køretøjet.

8. Virksomheden er under ingen omstændigheder ansvarlig for stenslag, buler eller ridser på køretøjet. Kunden accepterer at skadesløsholde virksomheden, dens underleverandører og transportøren i forbindelse med eventuelle krav.

9. Sejltider, tidsplaner og havneanløb kan ændres uden varsel og kan ikke garanteres. Omladning kan finde sted efter transportørens skøn. Afrejse- og ankomstdatoer kan ikke garanteres, og du bør ikke forlade dig på disse datoer af nogen grund.

10. Uden forudgående skriftlig aftale med en bemyndiget medarbejder i virksomheden accepterer virksomheden ikke, at der efterlades nogen form for dokumentation i forsendelsen, herunder køretøjsregistreringer, titler, CPD-carneter, ATA-carneter eller andre dokumenter. Hvis en kunde alligevel leverer en sådan dokumentation, alle varer til virksomheden, eller får virksomheden til at håndtere eller handle med sådanne varer eller dokumentation på anden måde end i henhold til en sådan forudgående aftale, har virksomheden intet ansvar for eller i forbindelse med varerne, uanset hvordan de opstår. Det er vigtigt at bemærke, at der rutinemæssigt kræves dokumentation for fortoldning af lasten, så hvis din dokumentation er containeren, godset eller køretøjet, er det sandsynligt, at ingen part vil have adgang til dokumentationen for at kunne fortsætte med fortoldningen.

11. Det er kundens ansvar, og kunden forpligter sig til at dokumentere eller registrere godsets tilstand ved levering til havnelageret eller på anden måde. Kunden indvilliger i at tage billeder og registrere køretøjets tilstand ved levering til havnen, lageret eller den lokale agent.

12. Forsikring – det er vigtigt og anbefales, at du tegner en forsikring, der dækker dine varer, og du bedes forstå, at uden forsikring er dine varer muligvis ikke dækket for tab eller skade og/eller eventuelle almindelige havarikrav. Virksomhedens, underleverandørernes og transportørens ansvar kan være betydeligt begrænset.

13. Rapportering af tab eller skade – kunden skal straks rapportere ethvert tab eller skade:
1. Til havnen eller lageret, de må ikke forlade havnen eller lageret uden at a) rapportering af tabet eller skaden b) at modtage en kopi af enhver udfyldt skades- eller tabsrapport.
2. Til virksomheden – kunden skal rapportere ethvert tab eller skade skriftligt til virksomheden, så snart de med rimelighed kan, sammen med en kopi af rapporten/dokumentationen i 11.1 og fotografisk bevis for tabet eller skaden taget, før varerne forlader havnen eller lageret, men ikke senere end 48 timer efter at have hentet køretøjet fra havnen eller lageret eller være opmærksom på skaden eller tabet (alt efter hvad der er først).
3. Hvis skade eller tab ikke er rapporteret som ovenfor, skal ethvert krav anses for at være frafaldet og absolut udelukket.

14. Bortset fra i henhold til tidligere modtagne og gensidigt aftalte skriftlige instruktioner, som bekræftes af virksomheden før booking, og mod betaling af gældende ekstra gebyrer, vil virksomheden ikke acceptere eller håndtere varer, der anses for at være farlige, brandfarlige eller farlige, herunder men ikke begrænset til lithiumbatterier. Hvis sådanne varer i henhold til særlige ordninger først accepteres, men efterfølgende udgør en opfattet risiko for andre varer, ejendom, liv eller sundhed, skal virksomheden gøre en rimelig indsats for at kontakte kunden for at anmode om fjernelse eller passende håndtering af de pågældende varer. Virksomheden bevarer dog den ubetingede ret til at foretage sådanne handlinger på kundens regning, uanset forudgående kommunikation.

Uden at det berører de rettigheder, der er angivet i punkt 15 og 18 i denne aftale, skal kunden i tilfælde af, at kunden leverer til virksomheden eller engagerer virksomheden i håndteringen eller styringen af varer af en farlig, farlig, farlig eller destruktiv karakter, uanset om det er angivet til virksomheden eller ej, bære det fulde ansvar for eventuelle tab eller skader, der opstår i forbindelse med sådanne varer. Desuden skal kunden holde virksomheden skadesløs for alle bøder, krav, skader, omkostninger og udgifter, der opstår som følge af denne tilknytning. Håndteringen af sådanne varer kan ske, som det skønnes passende af virksomheden eller enhver anden enhed, der på et hvilket som helst relevant tidspunkt har varerne i sin varetægt.

Det er udelukkende kundens ansvar udtrykkeligt at erklære skriftligt, at der er tale om farligt gods, at levere al nødvendig dokumentation og beskrivelser, at kontrollere og verificere eventuelle specifikke krav i henhold til imo-koden eller andre regler eller bestemmelser og at sikre udtrykkelig skriftlig godkendelse fra virksomheden til forsendelse af det pågældende gods. Hvis der ikke foreligger en skriftlig bekræftelse, må varerne ikke afsendes. Det er vigtigt at bemærke, at en pakkeliste ikke udgør en skriftlig erklæring, og at accepten af en pakkeliste ikke indebærer en godkendelse af varens detaljer, eventuelle genstande eller farlighed.