Vælg en side

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Vi er meget glade for, at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig høj prioritet for ledelsen af International Vehicle Shipping Services. Brugen af International Vehicle Shipping Services’ internetsider er mulig uden nogen angivelse af personlige data; men hvis en registreret ønsker at bruge særlige virksomhedstjenester via vores hjemmeside, kan behandling af personlige data blive nødvendig. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget lovmæssigt grundlag for en sådan behandling, indhenter vi generelt samtykke fra den registrerede.

Behandlingen af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret person, skal altid være i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for International Vehicle Shipping Services. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personlige data, vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de registrerede ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring om de rettigheder, de er berettiget til.

Som dataansvarlig har International Vehicle Shipping Services implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger, der behandles via dette websted. Internetbaserede datatransmissioner kan dog i princippet have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse kan ikke garanteres. Af denne grund står det enhver registreret frit for at overføre personlige data til os på alternative måder, f.eks. pr. telefon.

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra International Vehicle Shipping Services er baseret på de vilkår, der anvendes af den europæiske lovgiver til vedtagelse af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne først forklare den anvendte terminologi.

I denne databeskyttelseserklæring bruger vi bl.a. følgende udtryk:

 • a) Personlige data

  Persondata betyder alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (“den registrerede”). En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for den pågældende fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

 • b) Den registrerede

  Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen.

 • c) Behandling

  Behandling er enhver operation eller række af operationer, som personoplysninger eller sæt af personoplysninger gøres til genstand for, hvad enten det sker automatisk eller ej, f.eks. indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for tilrådighedsstillelse, sammenstilling eller samkøring samt begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

 • d) Begrænsning af behandling

  Begrænsning af behandling er mærkning af lagrede persondata med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

 • e) Profilering

  Profilering betyder enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især til at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

 • f) Pseudonymisering

  Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

 • g) Den dataansvarlige eller den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen

  Dataansvarlig eller behandlingsansvarlig er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger; hvis formålene med og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastsat i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for dennes udpegelse være fastsat i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

 • h) Processor

  Databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

 • i) Modtager

  Modtager er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, som personoplysningerne videregives til, uanset om der er tale om en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, betragtes dog ikke som modtagere; disse offentlige myndigheders behandling af disse oplysninger skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til formålet med behandlingen.

 • j) Tredjepart

  Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, der ikke er den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og personer, der under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed er autoriseret til at behandle personoplysninger.

 • k) Samtykke

  Samtykke fra den registrerede er enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved han eller hun ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger om ham eller hende gøres til genstand for behandling.

2. Navn og adresse på den dataansvarlige

Den dataansvarlige i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), andre databeskyttelseslove, der gælder i medlemsstaterne i Den Europæiske Union, og andre bestemmelser vedrørende databeskyttelse er:

International transport af køretøjer

27 Old Gloucester Street

WC1N 3AX London

Storbritannien

Telefon: +442081444161

E-mail: [email protected]

Hjemmeside: ivssuk.com

3. Småkager

International Vehicle Shipping Services’ internetsider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i et computersystem via en internetbrowser.

Mange internetsider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-ID. Et cookie-ID er en unik identifikation af cookien. Den består af en tegnstreng, som gør det muligt at tildele internetsider og servere til den specifikke internetbrowser, som cookien blev gemt i. Dette gør det muligt for besøgte internetsider og servere at skelne den individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-ID.

Ved hjælp af cookies kan International Vehicle Shipping Services give brugerne af dette websted mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan informationerne og tilbuddene på vores hjemmeside optimeres med brugeren i tankerne. Cookies giver os, som tidligere nævnt, mulighed for at genkende vores hjemmesidebrugere. Formålet med denne genkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores hjemmeside. Brugeren af hjemmesiden, der bruger cookies, behøver f.eks. ikke at indtaste adgangsdata, hver gang hjemmesiden tilgås, fordi dette overtages af hjemmesiden, og cookien gemmes således på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien til en indkøbskurv i en onlinebutik. Onlinebutikken husker de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv, via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af cookies via vores websted ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og kan således permanent nægte indstillingen af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle populære internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, er det muligt, at ikke alle funktioner på vores websted kan bruges fuldt ud.

4. Indsamling af generelle data og oplysninger

International Vehicle Shipping Services’ hjemmeside indsamler en række generelle data og oplysninger, når et datasubjekt eller et automatiseret system besøger hjemmesiden. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. Indsamlet kan være (1) de anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der anvendes af adgangssystemet, (3) det websted, hvorfra et adgangssystem når vores websted (såkaldte referrers), (4) underwebstederne, (5) dato og klokkeslæt for adgang til internetstedet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) adgangssystemets internetudbyder og (8) andre lignende data og oplysninger, der kan bruges i tilfælde af angreb på vores informationsteknologisystemer.

Når International Vehicle Shipping Services bruger disse generelle data og oplysninger, drager de ikke nogen konklusioner om den registrerede. Disse oplysninger er snarere nødvendige for at (1) levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indholdet af vores hjemmeside såvel som dens reklame, (3) sikre den langsigtede levedygtighed af vores informationsteknologisystemer og webstedsteknologi og (4) give retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafferetlig forfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer International Vehicle Shipping Services anonymt indsamlede data og oplysninger statistisk med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes adskilt fra alle personlige data, der leveres af en registreret.

5. Rutinemæssig sletning og blokering af persondata

Den dataansvarlige må kun behandle og opbevare den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opnå formålet med opbevaringen, eller i det omfang dette er tilladt af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt.

Hvis opbevaringsformålet ikke er relevant, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver, udløber, blokeres eller slettes personoplysningerne rutinemæssigt i overensstemmelse med lovkravene.

6. Den registreredes rettigheder

 • a) Ret til bekræftelse

  Enhver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet ham eller hende, til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende ham eller hende behandles. Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne ret til bekræftelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

 • b) Ret til adgang

  Enhver registreret har i henhold til den europæiske lovgiver til enhver tid ret til at få gratis oplysninger fra den dataansvarlige om de personoplysninger, der er lagret om ham eller hende, og en kopi af disse oplysninger. Desuden giver de europæiske direktiver og forordninger den registrerede adgang til følgende oplysninger:

  • formålet med behandlingen;
  • de pågældende kategorier af personoplysninger;
  • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer;
  • hvis det er muligt, den påtænkte periode, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis det ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at bestemme denne periode;
  • eksistensen af retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;
  • eksistensen af retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;
  • hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede, alle tilgængelige oplysninger om deres kilde;
  • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

  Desuden har den registrerede ret til at få oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at blive informeret om de passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.

  Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne ret til indsigt, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

 • c) Ret til berigtigelse

  Enhver registreret har ret til i henhold til den europæiske lovgiver uden unødig forsinkelse at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget af den dataansvarlige. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har den registrerede ret til at få ufuldstændige personoplysninger suppleret, herunder ved at afgive en supplerende erklæring.

  Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

 • d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

  Enhver registreret har ret til i henhold til den europæiske lovgiver at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende, så længe behandlingen ikke er nødvendig:

  • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
  • Den registrerede trækker det samtykke tilbage, som behandlingen er baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR, eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og hvor der ikke er nogen anden juridisk grund til behandlingen.
  • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
  • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
  • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.
  • Personoplysningerne er indsamlet i forbindelse med udbuddet af informationssamfundstjenester, jf. artikel 8, stk. 1, i GDPR.

  Hvis en af de førnævnte grunde gør sig gældende, og en registreret ønsker at anmode om sletning af personoplysninger, der er gemt af International Vehicle Shipping Services, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige. En medarbejder hos International Vehicle Shipping Services skal straks sikre, at anmodningen om sletning efterkommes med det samme.

  Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysninger og i henhold til artikel 17, stk. 1, er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer den dataansvarlige under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette andre dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet sådanne dataansvarlige om at slette alle links til eller kopier eller gengivelser af disse personoplysninger, for så vidt behandling ikke er påkrævet. En medarbejder hos International Vehicle Shipping Services vil arrangere de nødvendige foranstaltninger i individuelle tilfælde.

 • e) Ret til begrænsning af behandling

  Enhver registreret har ret til i henhold til den europæiske lovgiver at få den dataansvarlige til at begrænse behandlingen, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

  • Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne.
  • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af dem.
  • Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men de kræves af den registrerede for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, indtil det er afklaret, om den dataansvarliges legitime grunde vejer tungere end den registreredes.

  Hvis en af de ovennævnte betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger, der er gemt af International Vehicle Shipping Services, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige. Medarbejderen hos International Vehicle Shipping Services vil sørge for, at behandlingen begrænses.

 • f) Ret til dataportabilitet

  Enhver registreret skal have den ret, som den europæiske lovgiver giver, til at modtage de personoplysninger, der vedrører ham eller hende, og som blev leveret til en dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Han eller hun har ret til at videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til punkt (a) i artikel 6, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen eller punkt (a) i artikel 9, stk. 2, i GDPR, eller på en kontrakt i henhold til punkt (b) i artikel 6, stk. 1, i GDPR, og behandlingen udføres automatisk, så længe behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

  Når den registrerede udøver sin ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR, har vedkommende desuden ret til at få overført personoplysninger direkte fra én dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt, og hvis det ikke påvirker andres rettigheder og frihedsrettigheder negativt.

  For at gøre retten til dataportabilitet gældende kan den registrerede til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos International Vehicle Shipping Services.

 • g) Ret til indsigelse

  Enhver registreret har ret til i henhold til den europæiske lovgiver af grunde, der vedrører vedkommendes særlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om vedkommende, som er baseret på punkt (e) eller (f) i artikel 6, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

  International Vehicle Shipping Services vil ikke længere behandle personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

  Hvis International Vehicle Shipping Services behandler personoplysninger til direkte markedsføringsformål, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder for profilering i det omfang, den er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse over for International Vehicle Shipping Services mod behandling til direkte markedsføringsformål, vil International Vehicle Shipping Services ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

  Derudover har den registrerede ret til af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende af International Vehicle Shipping Services til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres af hensyn til offentlighedens interesse.

  For at udøve retten til indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder hos International Vehicle Shipping Services. Derudover står det den registrerede frit for i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF at bruge sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede midler ved hjælp af tekniske specifikationer.

 • h) Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering

  Enhver registreret har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, og som har retsvirkning for vedkommende eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker vedkommende, så længe afgørelsen (1) ikke er nødvendig for at indgå eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) ikke er tilladt i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, eller (3) ikke er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

  Hvis beslutningen (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal International Vehicle Shipping Services gennemføre passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, i det mindste retten til at få menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at udtrykke sit synspunkt og anfægte beslutningen.

  Hvis den registrerede ønsker at udøve sine rettigheder vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos International Vehicle Shipping Services.

 • i) Ret til at trække samtykke til databeskyttelse tilbage

  Alle registrerede har ret til at trække deres samtykke til behandling af deres personoplysninger tilbage på et hvilket som helst tidspunkt i henhold til den europæiske lovgiver.

  Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække sit samtykke tilbage, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos International Vehicle Shipping Services.

7. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Facebook

På denne hjemmeside har controlleren integreret komponenter fra virksomheden Facebook. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et sted for sociale møder på internettet, et onlinefællesskab, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer, eller gøre det muligt for internetfællesskabet at give personlige eller forretningsrelaterede oplysninger. Facebook giver brugere af sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, uploade fotos og netværke gennem venneanmodninger.

Facebooks driftsselskab er Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en person bor uden for USA eller Canada, er den dataansvarlige Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på denne internetside, der drives af controlleren, og hvori en Facebook-komponent (Facebook-plugins) blev integreret, bliver webbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk bedt om at downloade visning af den tilsvarende Facebook-komponent fra Facebook via Facebook-komponenten. En oversigt over alle Facebook Plug-ins kan ses på https://developers.facebook.com/docs/plugins/. I løbet af denne tekniske procedure bliver Facebook gjort opmærksom på, hvilken specifik underside af vores hjemmeside der blev besøgt af den registrerede.

Hvis den registrerede samtidig er logget ind på Facebook, registrerer Facebook ved hvert opkald til vores hjemmeside af den registrerede – og i hele varigheden af deres ophold på vores internetside – hvilken specifik underside af vores internetside, der blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles via Facebook-komponenten og knyttes til den registreredes respektive Facebook-konto. Hvis den registrerede klikker på en af de Facebook-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, f.eks. “Synes godt om”-knappen, eller hvis den registrerede indsender en kommentar, så matcher Facebook disse oplysninger med den registreredes personlige Facebook-brugerkonto og gemmer personoplysningerne.

Facebook modtager altid via Facebook-komponenten oplysninger om den registreredes besøg på vores hjemmeside, når den registrerede er logget ind på Facebook på samme tid som opkaldet til vores hjemmeside. Dette sker, uanset om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af oplysninger til Facebook ikke er ønskelig for den registrerede, kan han eller hun forhindre dette ved at logge af sin Facebook-konto, før der foretages et opkald til vores websted.

Facebooks retningslinjer for databeskyttelse, som er tilgængelige på https://facebook.com/about/privacy/, indeholder oplysninger om Facebooks indsamling, behandling og brug af personoplysninger. Derudover forklares det, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover er der forskellige konfigurationsmuligheder, der gør det muligt at fjerne dataoverførslen til Facebook. Disse applikationer kan bruges af den registrerede til at eliminere en datatransmission til Facebook.

8. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

På denne hjemmeside har controlleren integreret komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling og analyse af data om de besøgendes adfærd på hjemmesider. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om, hvilken hjemmeside en person er kommet fra (den såkaldte referrer), hvilke undersider der er blevet besøgt, eller hvor ofte og hvor længe en underside er blevet set. Webanalyse bruges hovedsageligt til optimering af en hjemmeside og til at udføre en cost-benefit-analyse af internetannoncering.

Operatøren af Google Analytics-komponenten er Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Til webanalyse via Google Analytics bruger den dataansvarlige applikationen “_gat. _anonymizeIp”. Ved hjælp af denne applikation forkortes IP-adressen for den registreredes internetforbindelse af Google og anonymiseres, når der opnås adgang til vores websteder fra en EU-medlemsstat eller en anden kontraherende stat i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere trafikken på vores hjemmeside. Google bruger de indsamlede data og oplysninger bl.a. til at evaluere brugen af vores hjemmeside og til at levere online-rapporter, der viser aktiviteterne på vores hjemmesider, og til at levere andre tjenester vedrørende brugen af vores hjemmeside for os.

Google Analytics placerer en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Definitionen af cookies er forklaret ovenfor. Med indstillingen af cookien får Google mulighed for at analysere brugen af vores hjemmeside. Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette websted, der drives af controlleren, og hvori en Google Analytics-komponent blev integreret, sender internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk data via Google Analytics-komponenten med henblik på onlineannoncering og afregning af provision til Google. I løbet af denne tekniske procedure får virksomheden Google kendskab til personlige oplysninger, såsom den registreredes IP-adresse, som blandt andet tjener Google til at forstå oprindelsen af besøgende og klik og efterfølgende oprette kommissionsafregninger.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom adgangstidspunktet, det sted, hvorfra adgangen blev foretaget, og hyppigheden af den registreredes besøg på vores websted. Ved hvert besøg på vores hjemmeside overføres sådanne personoplysninger, herunder IP-adressen for den internetadgang, der bruges af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personlige data, der er indsamlet via den tekniske procedure, til tredjeparter.

Den registrerede kan, som nævnt ovenfor, til enhver tid forhindre indstillingen af cookies via vores websted ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte indstillingen af cookies. En sådan justering af den anvendte internetbrowser vil også forhindre Google Analytics i at placere en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Derudover kan cookies, der allerede er i brug af Google Analytics, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod en indsamling af data, der genereres af Google Analytics, som er relateret til brugen af denne hjemmeside, samt behandlingen af disse data af Google og chancen for at udelukke sådanne. Til dette formål skal den registrerede downloade en browser add-on under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere den. Denne browser-tilføjelse fortæller Google Analytics via et JavaScript, at data og oplysninger om besøg på internetsider ikke må overføres til Google Analytics. Installationen af browser-tilføjelserne betragtes som en indsigelse af Google. Hvis den registreredes informationsteknologisystem senere slettes, formateres eller installeres på ny, skal den registrerede geninstallere browsertilføjelserne for at deaktivere Google Analytics. Hvis browser-tilføjelsen blev afinstalleret af den registrerede eller enhver anden person, der kan henføres til deres kompetenceområde, eller er deaktiveret, er det muligt at udføre geninstallation eller genaktivering af browser-tilføjelserne.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Google kan hentes under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics er yderligere forklaret under følgende link https://www.google.com/analytics/.

9. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google+.

På denne hjemmeside har controlleren integreret Google+-knappen som en komponent. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt mødested på internettet, et onlinefællesskab, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer, eller gøre det muligt for internetfællesskabet at give personlige eller forretningsrelaterede oplysninger. Google+ giver brugerne af det sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, uploade fotos og netværke gennem venneanmodninger.

Google+’s driftsselskab er Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette websted, der drives af controlleren, og hvor der er integreret en Google+-knap, downloader internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk en visning af den tilsvarende Google+-knap fra Google via den respektive Google+-knapkomponent. I løbet af denne tekniske procedure bliver Google gjort opmærksom på, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede. Mere detaljerede oplysninger om Google+ findes på https://developers.google.com/+/.

Hvis den registrerede samtidig er logget ind på Google+, genkender Google ved hvert opkald til vores hjemmeside af den registrerede og i hele varigheden af hans eller hendes ophold på vores internetside, hvilke specifikke undersider af vores internetside der blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles via Google+-knappen, og Google matcher dem med den pågældende Google+-konto, der er knyttet til den registrerede.

Hvis den registrerede klikker på Google+-knappen, der er integreret på vores hjemmeside, og dermed giver en Google+ 1 anbefaling, tildeler Google disse oplysninger til den registreredes personlige Google+-brugerkonto og gemmer de personlige data. Google gemmer den registreredes Google+ 1-anbefaling og gør den offentligt tilgængelig i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, som den registrerede har accepteret i denne henseende. Efterfølgende gemmes og behandles en Google+ 1 anbefaling, som den registrerede har givet på dette websted, sammen med andre personoplysninger, såsom navnet på den Google+ konto, som den registrerede bruger, og det gemte foto, på andre Google-tjenester, såsom søgemaskineresultater fra Google-søgemaskinen, den registreredes Google-konto eller andre steder, f.eks. på internetsider eller i forbindelse med reklamer. Google er også i stand til at forbinde besøget på denne hjemmeside med andre personlige data, der er gemt hos Google. Google registrerer desuden disse personlige oplysninger med det formål at forbedre eller optimere de forskellige Google-tjenester.

Via Google+-knappen modtager Google oplysninger om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede på tidspunktet for opkaldet til vores hjemmeside er logget ind på Google+. Det sker, uanset om den registrerede klikker eller ikke klikker på Google+-knappen.

Hvis den registrerede ikke ønsker at overføre personlige data til Google, kan han eller hun forhindre en sådan overførsel ved at logge ud af sin Google+-konto, før han eller hun åbner vores websted.

Yderligere oplysninger og Googles databeskyttelsesbestemmelser kan hentes på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Flere referencer fra Google om Google+ 1-knappen kan hentes på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Jetpack til WordPress

På denne hjemmeside har controlleren integreret Jetpack. Jetpack er et WordPress-plugin, som giver ekstra funktioner til operatøren af en hjemmeside baseret på WordPress. Jetpack giver bl.a. hjemmesideoperatøren et overblik over de besøgende på hjemmesiden. Ved at vise relaterede indlæg og publikationer, eller muligheden for at dele indhold på siden, er det også muligt at øge antallet af besøgende. Derudover er sikkerhedsfunktioner integreret i Jetpack, så et websted, der bruger Jetpack, er bedre beskyttet mod brute-force-angreb. Jetpack optimerer og accelererer også indlæsningen af billeder på hjemmesiden.

Operatøren af Jetpack Plug-Ins for WordPress er Automattic Inc, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES. Virksomheden bruger sporingsteknologi skabt af Quantcast Inc, 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Jetpack sætter en cookie på det informationsteknologiske system, som den registrerede bruger. Definitionen af cookies er forklaret ovenfor. Ved hvert opkald til en af de individuelle sider på dette websted, som drives af controlleren, og hvor en Jetpack-komponent blev integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk bedt om at indsende data via Jetpack-komponenten til analyseformål til Automattic. I løbet af denne tekniske procedure modtager Automattic data, der bruges til at skabe et overblik over besøg på hjemmesiden. De data, der indhentes på denne måde, tjener til analyse af den registreredes adfærd, som har adgang til den dataansvarliges internetside, og analyseres med det formål at optimere hjemmesiden. De data, der indsamles via Jetpack-komponenten, bruges ikke til at identificere den registrerede uden forudgående indhentning af et særskilt udtrykkeligt samtykke fra den registrerede. Dataene kommer også Quantcast for øre. Quantcast bruger dataene til de samme formål som Automattic.

Den registrerede kan, som nævnt ovenfor, til enhver tid forhindre indstillingen af cookies via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte indstillingen af cookies. En sådan justering af den anvendte internetbrowser vil også forhindre Automattic/Quantcast i at placere en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Desuden kan cookies, der allerede er i brug af Automattic/Quantcast, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod en indsamling af data vedrørende en brug af dette websted, der genereres af Jetpack-cookien såvel som behandlingen af disse data af Automattic / Quantcast og chancen for at forhindre sådanne. Til dette formål skal den registrerede trykke på “opt-out”-knappen under linket https://www.quantcast.com/opt-out/, som sætter en opt-out-cookie. Opt-out-cookien, der er indstillet til dette formål, placeres på det informationsteknologiske system, som den registrerede bruger. Hvis cookies slettes på den registreredes system, skal den registrerede kalde linket op igen og indstille en ny opt-out-cookie.

Med indstillingen af opt-out-cookien er der dog mulighed for, at den dataansvarliges hjemmesider ikke længere kan bruges fuldt ud af den registrerede.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser for Automattic kan tilgås på https://automattic.com/privacy/. De gældende databeskyttelsesbestemmelser for Quantcast kan findes på https://www.quantcast.com/privacy/.

11. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Twitter

På denne hjemmeside har controlleren integreret komponenter fra Twitter. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikroblogging-tjeneste, hvor brugerne kan offentliggøre og sprede såkaldte “tweets”, dvs. korte beskeder, som er begrænset til 280 tegn. Disse korte beskeder er tilgængelige for alle, også dem, der ikke er logget på Twitter. Tweets bliver også vist til såkaldte followers af den pågældende bruger. Followers er andre Twitter-brugere, som følger en brugers tweets. Desuden giver Twitter dig mulighed for at henvende dig til et bredt publikum via hashtags, links eller retweets.

Twitters driftsselskab er Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette websted, der drives af controlleren, og hvor en Twitter-komponent (Twitter-knap) blev integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk bedt om at downloade en visning af den tilsvarende Twitter-komponent fra Twitter. Yderligere oplysninger om Twitter-knapperne findes på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. I løbet af denne tekniske procedure får Twitter kendskab til, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede. Formålet med integrationen af Twitter-komponenten er en genudsendelse af indholdet på denne hjemmeside for at give vores brugere mulighed for at introducere denne webside til den digitale verden og øge vores besøgstal.

Hvis den registrerede samtidig er logget ind på Twitter, registrerer Twitter ved hvert opkald til vores hjemmeside fra den registrerede og under hele opholdet på vores internetside, hvilken specifik underside af vores internetside den registrerede har besøgt. Disse oplysninger indsamles via Twitter-komponenten og knyttes til den registreredes respektive Twitter-konto. Hvis den registrerede klikker på en af de Twitter-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, tildeler Twitter disse oplysninger til den registreredes personlige Twitter-brugerkonto og gemmer personoplysningerne.

Twitter modtager via Twitter-komponenten information om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, forudsat at den registrerede er logget ind på Twitter på tidspunktet for opkaldet til vores hjemmeside. Det sker, uanset om personen klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af oplysninger til Twitter ikke er ønskelig for den registrerede, kan han eller hun forhindre dette ved at logge ud af sin Twitter-konto, før der foretages et opkald til vores websted.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser for Twitter kan ses på https://twitter.com/privacy?lang=en.

12. Retsgrundlag for behandlingen

Art. 6(1) lit. a GDPR tjener som retsgrundlag for behandlingsaktiviteter, hvor vi indhenter samtykke til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. er tilfældet, når behandlingsaktiviteter er nødvendige for at levere varer eller for at levere en anden tjeneste, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1, litra a). b GDPR. Det samme gælder for sådan behandling, som er nødvendig for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, f.eks. i tilfælde af forespørgsler vedrørende vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, som kræver behandling af personoplysninger, f.eks. for at opfylde skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6(1) lit. c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Det ville f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende kom til skade i vores virksomhed, og hans navn, alder, sygesikringsdata eller andre vitale oplysninger skulle videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. I så fald vil behandlingen være baseret på art. 6(1) lit. d GDPR. Endelig kan behandlingsaktiviteter være baseret på artikel 6, stk. 1, litra a). f GDPR. Dette retsgrundlag anvendes til behandlingsaktiviteter, der ikke er omfattet af nogen af de ovennævnte retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, der forfølges af vores virksomhed eller af en tredjepart, undtagen hvor sådanne interesser tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger. Sådanne behandlingsoperationer er især tilladte, fordi de specifikt er nævnt af den europæiske lovgiver. Han mente, at en legitim interesse kunne antages, hvis den registrerede er kunde hos den dataansvarlige (betragtning 47, sætning 2 i GDPR).

13. De legitime interesser forfulgt af den dataansvarlige eller af en tredjepart

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra a). I henhold til GDPR er vores legitime interesse at drive vores virksomhed til gavn for alle vores medarbejdere og aktionærer.

14. Periode, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret

De kriterier, der anvendes til at bestemme perioden for opbevaring af personoplysninger, er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, så længe de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten eller indledningen af en kontrakt.

15. Levering af personoplysninger som lovbestemt eller kontraktligt krav; krav, der er nødvendige for at indgå en kontrakt; den registreredes forpligtelse til at levere personoplysningerne; mulige konsekvenser af ikke at levere sådanne data

Vi gør det klart, at udlevering af personlige data til dels er påkrævet ved lov (f.eks. skatteregler) eller også kan følge af kontraktlige bestemmelser (f.eks. oplysninger om kontraktpartneren). Nogle gange kan det være nødvendigt for at indgå en kontrakt, at den registrerede giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Den registrerede er f.eks. forpligtet til at give os personlige data, når vores virksomhed underskriver en kontrakt med ham eller hende. Hvis personoplysningerne ikke udleveres, vil det have den konsekvens, at kontrakten med den registrerede ikke kan indgås. Før den registrerede afgiver personoplysninger, skal den registrerede kontakte en medarbejder. Medarbejderen præciserer over for den registrerede, om afgivelsen af personoplysningerne er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelsen af kontrakten, om der er en forpligtelse til at afgive personoplysningerne og konsekvenserne af ikke at afgive personoplysningerne.

16. Eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Som en ansvarlig virksomhed bruger vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.