Privacybeleid

Privacybeleid

Wij zijn zeer verheugd dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. De bescherming van gegevens is van bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van de internationale scheepvaartdiensten voor voertuigen. Het gebruik van de Internet pagina’s van de International Vehicle Shipping Services is mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens; Als een betrokkene echter via onze website speciale Enterprise Services wil gebruiken, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor deze verwerking is, verkrijgen wij over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mail adres of het telefoonnummer van een betrokkene, is altijd in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en in overeenstemming met de landspecifieke bepalingen inzake gegevensbescherming van toepassing op de International Vehicle Shipping Services. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de reikwijdte en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als de controleur, heeft de International Vehicle Shipping Services uitgevoerd tal van technische en organisatorische maatregelen om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens verwerkt via deze website te waarborgen. Echter, Internet-gebaseerde data-uitzendingen kunnen in principe hebben lacunes in de beveiliging, dus absolute bescherming kan niet worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokkene vrij om persoonsgegevens naar ons over te dragen via alternatieve middelen, bijvoorbeeld telefonisch.

1. definities

De verklaring inzake gegevensbescherming van de International Vehicle Shipping Services is gebaseerd op de voorwaarden die de Europese wetgever voor de aanneming van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) gebruikt. Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze verklaring inzake gegevensbescherming gebruiken wij onder meer de volgende voorwaarden:

 • a) persoonsgegevens

  Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is degene die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een Identifier zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online Identifier of een of meer specifieke factoren voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) betrokkene

  De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) verwerking

  De verwerking is een operatie of een reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op sets van persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, registreren, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door overdracht, verspreiding of anderszins ter beschikking stellen, uitlijning of combinatie, beperking, uitwissing of vernietiging.

 • d) beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel het beperken van de verwerking ervan in de toekomst.

 • e) profilering

  Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of te voorspellen met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

 • f) pseudoniem

  Pseudoniem is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

 • g) controller of controller die verantwoordelijk is voor de verwerking

  De voor de verwerking verantwoordelijke controleur of verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het Agentschap of een ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, de doeleinden en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; Wanneer de doeleinden en de middelen van deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van de lidstaten, kan de voor de controle verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de benoeming worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten.

 • h) processor

  De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan dat persoonsgegevens namens de controleur verwerkt.

 • i) ontvanger

  De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie, waarop de persoonsgegevens worden bekendgemaakt, ongeacht of een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of van de lidstaten, worden evenwel niet als afnemer beschouwd; de verwerking van deze gegevens door deze overheidsinstanties is in overeenstemming met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.

 • j) derde partij

  Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan dan de betrokkene, de controleur, de verwerker en de personen die, onder het directe gezag van de controleur of de verwerker, gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken.

 • k) toestemming

  De instemming van de betrokkene is een vrij gegeven, specifieke, geïnformeerde en eenduidige indicatie van de wensen van de betrokkene waardoor hij of zij, door een verklaring of door een duidelijke positieve actie, akkoord gaat met de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op hem of haar .

2. naam en adres van de controleur

Controleur voor de toepassing van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR), andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen inzake gegevensbescherming:

International Vehicle Shipping diensten

27 oude Gloucester Street

WC1N 3AX Londen

Verenigd Koninkrijk

Telefoon: + 442081444161

E-mail: [email protected]

Website: ivssuk.com

3. cookies

De Internet pagina’s van de International Vehicle Shipping Services gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen in een computersysteem via een Internet browser.

Veel Internet sites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-id. Een cookie-id is een unieke id van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke Internet browser waarin de cookie is opgeslagen. Dit maakt het mogelijk bezochte internetsites en servers om de individuele browser van de Vos onderwerp van andere Internet browsers die andere cookies bevatten differentiëren. Een specifieke Internet browser kan worden herkend en geïdentificeerd met de unieke cookie-id.

Door het gebruik van cookies, kan de International Vehicle Shipping services bieden de gebruikers van deze website met meer gebruiksvriendelijke diensten die niet mogelijk zou zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden met de gebruiker in het achterhoofd. Cookies laten ons, zoals eerder vermeld, onze website gebruikers herkennen. Het doel van deze erkenning is het gemakkelijker maken voor gebruikers om onze website te gebruiken. De website gebruiker die gebruik maakt van cookies, bijvoorbeeld niet hoeft te toegangsgegevens in te voeren elke keer dat de website wordt benaderd, omdat dit wordt overgenomen door de website, en de cookie is dus opgeslagen op de computer van de gebruiker systeem. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant heeft geplaatst in de virtuele winkelwagen via een cookie.

De betrokkene kan, op elk moment, te voorkomen dat de vaststelling van cookies via onze website door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte Internet browser, en kan dus permanent ontkennen de instelling van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een Internet browser of andere software Programma’s. Dit is mogelijk in alle populaire Internet browsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte Internet browser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

4. verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de International Vehicle Shipping Services verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website aanroept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogboekbestanden. Verzameld kan worden (1) de gebruikte browser types en versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door de toegang systeem, (3) de website van waaruit een toegang tot het systeem bereikt onze website (zogenaamde verwijzers), (4) de sub-websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de Internet-site, (6) een Internet-protocoladres (IP-adres), (7) de Internet serviceprovider van de toegang tot het systeem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologie systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, trekt de International Vehicle Shipping Services geen conclusies over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) het optimaliseren van de inhoud van onze website en haar advertentie, (3) zorgen voor de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologie systemen en website-technologie, en (4) rechtshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafvervolging in geval van een cyberaanval. Daarom, de International Vehicle Shipping Services analyseert anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel het vergroten van de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming, en om een optimaal niveau van bescherming te garanderen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogboekbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. routine wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De gegevensbeheerder verwerkt en slaat de persoonsgegevens van de betrokkene alleen op voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit wordt toegekend door de Europese wetgever of andere wetgevers in wetten of voorschriften waaraan de controleur is onderworpen aan.

Indien het opslagdoel niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

6. rechten van de betrokkene

 • a) recht van bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de controleur de bevestiging te krijgen van de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen. Indien een betrokkene van dit recht van bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controleur.

 • b) recht van toegang

  Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om van de controleur gratis informatie te verkrijgen over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens op elk moment en een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking;
  • de categorieën van de betrokken persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • indien mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gehanteerd om die periode te bepalen;
  • het bestaan van het recht om van de controleur rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verzoeken, of om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
  • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • Wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, bedoeld in artikel 22, lid 1 en lid 4, van het GDPR en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  Voorts heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie worden overgebracht. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om op de hoogte te worden gesteld van de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

  Indien een betrokkene van dit recht van toegang gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controleur.

 • c) recht op rectificatie

  Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om zonder onnodige vertraging de rectificatie van onnauwkeurige persoonsgegevens over hem te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens in te vullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

  Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controleur.

 • d) recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

  Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens onverwijld uit te wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke moet de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging Wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
  • De betrokkene intrekt de instemming waarbij de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, van de GDPR, of artikel 9, lid 2, onder a, van het GDPR, en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.
  • De betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van het GDPR en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van het GDPR.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist voor de naleving van een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaten waarop de voor de verwerking verantwoordelijke betrekking heeft.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van het GDPR.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene wenst om de verwijdering van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door de International Vehicle Shipping Services verzoek, kan hij of zij, te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controleur. Een werknemer van internationale diensten voor het vervoer van voertuigen zal er onverwijld voor zorgen dat het uitwissings verzoek onmiddellijk wordt nageleefd.

  Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en krachtens artikel 17, lid 1, verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, neemt de controleur, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere controleurs te informeren die de persoonsgegevens verwerken die de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door dergelijke controleurs van om het even welke verbindingen aan, of exemplaar of replicatie van die persoonsgegevens, voor zover de verwerking niet wordt vereist. Een medewerker van de International Vehicle Shipping Services zal de nodige maatregelen in individuele gevallen regelen.

 • e) recht van beperking van de verwerking

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkings beperking te verkrijgen wanneer een van de volgende gegevens van toepassing is:

  • De nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de controleur in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen de uitwissing van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan.
  • De controleur heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerking, maar zij zijn verplicht door de betrokkene voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke claims.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR in afwachting van de verificatie of de rechtmatige gronden van de controleur die van de betrokkene overschrijven.

  Indien aan een van de voorwaarden is voldaan, en een betrokkene wenst om de beperking van de verwerking van persoonsgegevens opgeslagen door de International Vehicle Shipping Services verzoek, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controleur. De werknemer van de International Vehicle Shipping Services zal de beperking van de verwerking regelen.

 • f) recht op gegevens portabiliteit

  Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om de persoonsgegevens betreffende hem of haar, die aan een controleur werden verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Hij heeft het recht om deze gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens aan een andere controleur door te geven, zolang de verwerkingen gebaseerd zijn op toestemming overeenkomstig punt a van artikel 6, lid 1, van het GDPR of punt a, van artikel 9, lid 2, van de GDPR, of op een overeenkomst overeenkomstig punt b van artikel 6, lid 1, van het GDPR, en de verwerking geschiedt met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is verricht of in de uitoefening van de voor de verwerking verantwoordelijke bevoegde overheidsinstantie.

  Voorts heeft de betrokkene, bij de uitoefening van zijn recht op gegevens portabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van het GDPR, het recht persoonsgegevens rechtstreeks van de ene controleur naar de andere te laten verzenden, indien dit technisch haalbaar is en de rechten en vrijheden van anderen niet schaden.

  Om het recht op gegevens portabiliteit te kunnen doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de International Vehicle Shipping Services.

 • g) recht op bezwaar

  Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, te allen tijde te bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende hem of haar, die gebaseerd is op punt (e) of f van artikel 6, lid 1, van het GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  De internationale diensten voor het vervoer van voertuigen zullen de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet langer verwerken, tenzij wij aantoonbaar legitieme gronden kunnen aantonen voor de verwerking die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene overschrijft, of voor de vestiging, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

  Indien de International Vehicle Shipping services persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende hem of haar voor deze marketing. Dit geldt voor profilering in de mate dat het gerelateerd is aan dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de International Vehicle Shipping services aan de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de International Vehicle Shipping Services de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

  In addition, the data subject has the right, on grounds relating to his or her particular situation, to object to processing of personal data concerning him or her by the International Vehicle Shipping Services for scientific or historical research purposes, or for statistical purposes pursuant to Article 89(1) of the GDPR, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.

  In order to exercise the right to object, the data subject may contact any employee of the International Vehicle Shipping Services.

  In addition, the data subject is free in the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, to use his or her right to object by automated means using technical specifications.

 • h) Automated individual decision-making, including profiling

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her, or similarly significantly affects him or her, as long as the decision (1) is not is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) is not authorised by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, or (3) is not based on the data subject’s explicit consent.

  If the decision (1) is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) it is based on the data subject’s explicit consent, the International Vehicle Shipping Services shall implement suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express his or her point of view and contest the decision.

  If the data subject wishes to exercise the rights concerning automated individual decision-making, he or she may, at any time, contact any employee of the International Vehicle Shipping Services.

 • i) Right to withdraw data protection consent

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to withdraw his or her consent to processing of his or her personal data at any time.

  If the data subject wishes to exercise the right to withdraw the consent, he or she may, at any time, contact any employee of the International Vehicle Shipping Services.

7. Data protection provisions about the application and use of Facebook

On this website, the controller has integrated components of the enterprise Facebook.

Facebook is a social network.

A social network is a place for social meetings on the Internet, an online community, which usually allows users to communicate with each other and interact in a virtual space.

A social network may serve as a platform for the exchange of opinions and experiences, or enable the Internet community to provide personal or business-related information.

Facebook allows social network users to include the creation of private profiles, upload photos, and network through friend requests.

The operating company of Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States.

If a person lives outside of the United States or Canada, the controller is the Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet website, which is operated by the controller and into which a Facebook component (Facebook plug-ins) was integrated, the web browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download display of the corresponding Facebook component from Facebook through the Facebook component.

An overview of all the Facebook Plug-ins may be accessed under https://developers.facebook.com/docs/plugins/. During the course of this technical procedure, Facebook is made aware of what specific sub-site of our website was visited by the data subject.

Als de betrokkene is aangemeld op hetzelfde moment op Facebook, Facebook detecteert met elke oproep-up van onze website door de betrokkene-en voor de gehele duur van hun verblijf op onze internetsite-welke specifieke sub-site van onze internetpagina werd bezocht door de gegevens Onderwerp. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en in verband met de respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene klikt op een van de Facebook-knoppen geïntegreerd in onze website, bijvoorbeeld de “like” knop, of als de betrokkene een opmerking indient, dan Facebook overeenkomt met deze informatie met de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de Persoonsgegevens.

Facebook ontvangt altijd, via de Facebook-component, informatie over een bezoek aan onze website door de betrokkene, wanneer de betrokkene is aangemeld op hetzelfde moment op Facebook in de tijd van de oproep-up van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene klikt op de Facebook-component of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan Facebook is niet wenselijk voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit te voorkomen door in te loggen uit hun Facebook-account voordat een oproep tot onze website is gemaakt.

De richtlijn gegevensbescherming gepubliceerd door Facebook, die beschikbaar is op https://Facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Daarnaast is er uitgelegd wat instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn verschillende configuratie-opties beschikbaar gesteld om de eliminatie van de overdracht van gegevens naar Facebook mogelijk te maken. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een gegevenstransmissie aan Facebook te elimineren.

8. bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anoniem functie)

Op deze website heeft de controller de component van Google Analytics geïntegreerd (met de functie anoniem). Google Analytics is een Web Analytics-service. Web Analytics is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers aan websites. Een Web Analysis Service verzamelt, onder meer, gegevens over de website van waaruit een persoon is gekomen (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s werden bezocht, of hoe vaak en voor welke duur een sub-pagina werd bekeken. Web Analytics worden hoofdzakelijk gebruikt voor de optimalisering van een website en om een kosten-batenanalyse van Internet reclame uit te voeren.

De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de Web Analytics via Google Analytics de controller maakt gebruik van de toepassing “_gat. _anonymizeIp “. Door middel van deze aanvraag wordt het IP-adres van de Internet verbinding van de betrokkene ingekort door Google en geanonimiseerde bij de toegang tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat naar de overeenkomst betreffende de Europese economische Gebied.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van het verkeer op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie, onder meer, om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites tonen, en om andere diensten betreffende het gebruik van onze internet plaats voor ons te verstrekken.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologie systeem van de betrokkene. De definitie van cookies wordt hierboven toegelicht. Met de instelling van de cookie, is Google in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep tot één van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een onderdeel van Google Analytics is geïntegreerd, zal de Internet browser op het informatietechnologie systeem van de betrokkene automatisch gegevens indienen via de Google Analytics-component voor het doel van online adverteren en de afhandeling van opdrachten aan Google. In de loop van deze technische procedure, de onderneming Google krijgt kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die dient Google, onder meer om te begrijpen de oorsprong van bezoekers en klikken, en vervolgens te creëren regelingen van de Commissie.

De cookie wordt gebruikt voor het opslaan van persoonlijke gegevens, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang is gemaakt, en de frequentie van de bezoeken van onze website door de betrokkene. Met elk bezoek aan onze website, zullen dergelijke persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de toegang tot internet gebruikt door de betrokkene, worden doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze door de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, te voorkomen dat de vaststelling van cookies via onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en dus permanent ontkennen de instelling van cookies. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte Internet browser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie instelt op het informatietechnologie systeem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al in gebruik zijn door Google Analytics, op elk gewenst moment worden verwijderd via een webbrowser of andere software Programma’s.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid te bezwaar te maken tegen een verzameling van gegevens die worden gegenereerd door Google Analytics, die is gerelateerd aan het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de kans om dergelijke te voorkomen. Hiertoe moet de betrokkene een browser add-on downloaden onder de link https://tools.Google.com/dlpage/gaoptout en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat alle gegevens en informatie over de bezoeken van Internet pagina’s mogen niet worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-ons wordt beschouwd als een bezwaar van Google. Als het informatietechnologie systeem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of nieuw is geïnstalleerd, moet de betrokkene de invoegtoepassingen voor de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser add-on is verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die is toe te schrijven aan hun bevoegdheid, of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de herinstallatie of reactivering van de browser add-ons uit te voeren.

Nadere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.Google.com/intl/en/policies/privacy/en onder http://www.Google.com/analytics/Terms/US.html. Google Analytics wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.Google.com/Analytics/.

9. bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google +

Op deze website heeft de controller de Google +-knop als onderdeel geïntegreerd. Google + is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het Internet, een online gemeenschap, die meestal gebruikers toestaat om met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte te interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de Internet gemeenschap in staat stellen persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Google + staat gebruikers van het sociale netwerk toe om de verwezenlijking van privé profielen te omvatten, Foto’s en netwerk door vriendenverzoeken te uploaden.

De werkmaatschappij van Google + is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Met elke oproep tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google +-knop is geïntegreerd, downloadt de Internet browser van het informatietechnologie systeem van de betrokkene automatisch een weergave van de overeenkomstige Google +-knop van Google via de respectieve Google +-knopcomponent. In de loop van deze technische procedure, is Google bewust gemaakt van wat specifieke sub-pagina van onze website werd bezocht door de betrokkene. Meer gedetailleerde informatie over Google + is beschikbaar onder https://developers.Google.com/+/.

Als de betrokkene gelijktijdig wordt aangemeld bij Google +, erkent Google met elke oproep tot onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van zijn of haar verblijf op onze internetsite, welke specifieke subpagina’s van onze internetpagina door de gegevens zijn bezocht su bject. Deze informatie wordt verzameld via de Google +-knop en Google komt overeen met het desbetreffende Google +-account dat aan de betrokkene is gekoppeld.

Als de betrokkene op de Google +-knop klikt die op onze website is geïntegreerd en zo een Google + 1-aanbeveling geeft, wijst Google deze informatie toe aan de persoonlijke Google +-gebruikersaccount van de betrokkene en worden de persoonlijke gegevens opgeslagen. Google slaat de Google + 1-aanbeveling van de betrokkene op, waardoor deze openbaar beschikbaar is in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband aanvaardt. Vervolgens wordt een Google + 1-aanbeveling gegeven door de betrokkene op deze website samen met andere persoonlijke gegevens, zoals de Google +-accountnaam die door de betrokkene en de opgeslagen foto wordt gebruikt, opgeslagen en verwerkt op andere Google-services, zoals Zoek-Engine resultaten van de Google-zoekmachine, de Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op Internet pagina’s, of met betrekking tot advertenties. Google kan ook het bezoek aan deze website koppelen aan andere persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op Google. Google registreert deze persoonlijke gegevens verder met het doel de verschillende Google-services te verbeteren of te optimaliseren.

Via de Google +-knop ontvangt Google informatie die de betrokkene op onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het moment van de oproep-up van onze website is aangemeld bij Google +. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene klikt of niet op de knop Google + klikt.

Als de betrokkene geen persoonsgegevens aan Google wil doorgeven, kan hij of zij deze overdracht verhinderen door in te loggen op zijn Google +-account voordat u onze website aanroept.

Nadere informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.Google.com/intl/en/policies/privacy/. Meer referenties van Google over de Google +1-knop kunnen worden verkregen onder https://developers.Google.com/+/Web/Buttons-Policy.

10. bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Jetpack voor WordPress

Op deze website heeft de controller Jetpack geïntegreerd. Jetpack is een WordPress plug-in, die extra functies biedt aan de exploitant van een website op basis van WordPress. Jetpack staat de website exploitant, onder meer, een overzicht van de bezoekers van de site. Door het weergeven van gerelateerde berichten en publicaties, of de mogelijkheid om inhoud te delen op de pagina, is het ook mogelijk om bezoekersaantallen te verhogen. Bovendien zijn de veiligheidseigenschappen geïntegreerd in Jetpack, zodat is een Jetpack-gebruikend plaats beter beschermd tegen brute-force aanvallen. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van beelden op de website.

De werkmaatschappij van Jetpack plug-ins voor WordPress is de Automattic Inc, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten. De operationele onderneming maakt gebruik van de tracking technologie gemaakt door rangschikken Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten.

Jetpack stelt een cookie in op het informatietechnologie systeem dat door de betrokkene wordt gebruikt. De definitie van cookies wordt hierboven toegelicht. Bij elke oproep tot één van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een Jetpack-component is geïntegreerd, wordt automatisch de Internet browser op het informatietechnologie systeem van de betrokkene gevraagd om verzendgegevens via het onderdeel Jetpack voor analysedoeleinden naar Automattic. In de loop van deze technische procedure ontvangt Automattic gegevens die worden gebruikt om een overzicht van website bezoeken te maken. De op deze wijze verkregen gegevens dienen als analyse van het gedrag van de betrokkene, die toegang heeft tot de Internet pagina van de controller en wordt geanalyseerd met het doel de website te optimaliseren. De gegevens die via het onderdeel Jetpack worden verzameld, worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder vooraf een afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene te verkrijgen. De gegevens komt ook over het bericht van rangschikken Quantcast. Rangschikken Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, te voorkomen dat de vaststelling van cookies via onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en dus permanent ontkennen de instelling van cookies. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte Internet browser zou ook voorkomen dat Automattic/rangschikken Quantcast van het instellen van een cookie op de informatietechnologie systeem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die reeds in gebruik zijn door Automattic/rangschikken Quantcast op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere software Programma’s.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid te bezwaar te maken tegen een verzameling gegevens met betrekking tot een gebruik van deze Internet site die door de jetpack cookie worden gegenereerd, alsmede de verwerking van deze gegevens door Automattic/rangschikken Quantcast en de kans om dergelijke te beletten. Hiertoe moet de betrokkene op de knop ‘ opt-out ‘ drukken onder de link https://www.quantcast.com/opt-out/die een opt-out cookie instelt. De opt-out cookie set met dit doel wordt geplaatst op de informatietechnologie systeem dat wordt gebruikt door de betrokkene. Als de cookies worden verwijderd op het systeem van de betrokkene, dan moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out cookie instellen.

Met de instelling van de opt-out cookie, echter, de mogelijkheid bestaat dat de websites van de controller niet volledig bruikbaar meer door de betrokkene.

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Automattic kunnen worden geraadpleegd onder https://Automattic.com/privacy/. De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van rangschikken Quantcast kunnen worden geraadpleegd onder https://www.quantcast.com/privacy/.

11. bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Twitter

Op deze website, de controller heeft geïntegreerde componenten van Twitter. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microblogging dienst waarop gebruikers kunnen publiceren en verspreiden zogenaamde ‘ tweets ‘, bijvoorbeeld korte berichten, die zijn beperkt tot 280 karakters. Deze korte berichten zijn beschikbaar voor iedereen, met inbegrip van degenen die niet zijn aangemeld bij Twitter. Tweets worden ook getoond aan zogenaamde aanhangers van de respectieve gebruiker. Volgelingen zijn andere Twitter-gebruikers die volgen tweets van een gebruiker. Bovendien, Twitter u een breed publiek adres via Hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten.

Met elke call-up van een van de afzonderlijke pagina’s van deze Internet site, die wordt geëxploiteerd door de controller en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, de Internet-browser op de informatietechnologie systeem van de betrokkene is automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige Twitter component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter knoppen is beschikbaar onder https://about.Twitter.com/de/resources/buttons. In de loop van deze technische procedure, Twitter krijgt kennis van wat specifieke sub-pagina van onze website werd bezocht door de betrokkene. Het doel van de integratie van de Twitter-component is een doorgifte van de inhoud van deze website, zodat onze gebruikers deze webpagina te introduceren aan de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te verhogen.

Als de betrokkene is ingelogd op hetzelfde moment op Twitter, Twitter detecteert met elke oproep-up van onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van hun verblijf op onze internetsite die specifieke sub-pagina van onze internetpagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de Twitter-component en in verband met de respectieve Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene klikt op een van de Twitter-knoppen geïntegreerd op onze website, dan Twitter wijst deze informatie aan de persoonlijke Twitter gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens.

Twitter ontvangt informatie via de Twitter component dat de betrokkene heeft bezocht onze website, op voorwaarde dat de betrokkene is ingelogd op Twitter op het moment van de oproep-up van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de persoon klikt op de Twitter component of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie naar Twitter is niet wenselijk voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit te voorkomen door in te loggen uit hun Twitter-account voordat een oproep tot onze website is gemaakt.

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Twitter kan worden geraadpleegd onder https://Twitter.com/privacy?lang=en.

12. rechtsgrondslag voor de verwerking

Kunst. 6 (1) lit. een GDPR fungeert als de rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten waarvoor wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkings doel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval is, bijvoorbeeld wanneer de verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of om een andere dienst te verrichten, is de verwerking gebaseerd op Artikel 6, lid 1, wordt aangestoken. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waarbij de verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor de vervulling van fiscale verplichtingen, de verwerking is gebaseerd op kunst. 6 (1) lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakte in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekering gegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan is de verwerking zou worden gebaseerd op kunst. 6 (1) lit. d GDPR. Ten slotte zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde juridische gronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door onze onderneming of door een derde partij worden nagestreefd, tenzij deze belangen worden overschreven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn bijzonder toelaatbaar omdat zij specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. Hij was van mening dat een rechtmatig belang zou kunnen worden verondersteld indien de betrokkene een cliënt van de controleur is (overweging 47 zin 2 GDPR).

13. de rechtmatige belangen die door de controleur of door een derde partij

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. f GDPR ons rechtmatige belang is het uitvoeren van ons bedrijf in het voordeel van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

14. periode waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen

De criteria die worden gehanteerd om de periode van opslag van persoonsgegevens te bepalen, zijn de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van die periode, worden de overeenkomstige gegevens routinematig geschrapt, zolang het niet meer noodzakelijk voor de vervulling van de overeenkomst of de inleiding van een contract is.

15. verstrekking van persoonsgegevens als statutaire of contractuele verplichting; Vereiste om een contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

Wij verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels vereist is door de wet (bijv. belastingregelingen) of kan ook voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractuele partner). Soms kan het nodig zijn om een contract te sluiten dat de betrokkene ons persoonsgegevens verschaft, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. De niet-verstrekking van de persoonsgegevens zou het gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met elke werknemer. De werknemer verduidelijkt aan de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens door de wet of het contract vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en de gevolgen van niet-verstrekking van de persoonsgegevens.

16. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoord bedrijf gebruiken we geen automatische besluitvorming of profilering.