Select Page

Умови та положення – Стандартні торгові умови

Послуги з міжнародних перевезень транспортних засобів Обмежені стандартні торгові умови

Повні положення та умови складаються з наступних пунктів:

  1. СТАНДАРТНІ УМОВИ ТОРГІВЛІ БРИТАНСЬКОЇ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ (BIFA) ВИДАННЯ 2021 РОКУ, © BIFA 2021 – стор. 1 – 9 (Умови 1 – 28)
  2. Умови щодо транспортних засобів Стор. 10-12 (Умови 1 – 14)

СТАНДАРТНІ УМОВИ ТОРГІВЛІ БРИТАНСЬКОЇ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ (BIFA)

2021 EDITION, © BIFA 2021

УВАГА КЛІЄНТА ЗВЕРТАЄТЬСЯ НА КОНКРЕТНІ ПУНКТИ ЦЬОГО ДОГОВОРУ, ЯКІ ВИКЛЮЧАЮТЬ АБО ОБМЕЖУЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ, А ТАКОЖ ТІ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ВІД КЛІЄНТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ КОМПАНІЇ ЗА ПЕВНИХ ОБСТАВИН, А ТАКОЖ ТІ, ЯКІ ОБМЕЖУЮТЬ ЧАС, І ТІ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ УМОВ ВИДАЧІ ЕФЕКТИВНОГО СТРАХУВАННЯ ТОВАРІВ, А САМЕ: ПУНКТИ 7, 8, 10, 11(A) і 11(B) 12-14 ВКЛЮЧНО, 18-20 ВКЛЮЧНО і 24-27 ВКЛЮЧНО. УВАГА КЛІЄНТА ТАКОЖ ЗВЕРТАЄТЬСЯ НА ПУНКТ 28, ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ АРБІТРАЖНИЙ РОЗГЛЯД ЗА ПЕВНИХ ОБСТАВИН

Усі заголовки є орієнтовними і не є частиною цих умов

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

У цих умовах наступні слова мають таке значення:- У цих умовах наступні слова мають таке значення

“Компанія” член BIFA торгує на таких умовах
“Одержувач” Особа, якій передається товар
“Клієнт” будь-яка особа, на прохання або від імені якої Компанія здійснює будь-яку діяльність або надає консультації, інформацію чи послуги
“Прямий митний агент” Компанія діє від імені та за дорученням Клієнта та/або Власника з Королівською податковою та митною службою (“HMRC”), як визначено в Законі про оподаткування (транскордонна торгівля) від 2018 року, пункт 21.1(a), або зі змінами та доповненнями
“Товар” вантаж, до якого відноситься будь-який бізнес в цих умовах
“Людина” фізична(і) особа(и) або будь-яка юридична(і) особа(и)
“LMAA” Лондонська асоціація морських арбітрів
“SDR” це спеціальні права запозичення за визначенням Міжнародного валютного фонду
“Транспортна одиниця” пакувальний ящик, піддони, контейнер, причіп, цистерна або будь-який інший пристрій, що використовується для перевезення Товару наземним, морським або повітряним транспортом та у зв’язку з ним
“Власник” Власник Товару або Транспортної одиниці та будь-яка інша особа, яка є або може бути зацікавлена в них

2(A) З урахуванням підпункту (B) нижче, вся діяльність Компанії в процесі ведення бізнесу, незалежно від того, чи є вона безоплатною, чи ні, здійснюється відповідно до цих умов.

(B) Якщо будь-яке законодавство, включаючи нормативно-правові акти та директиви, є обов’язковим для застосування до будь-якої здійснюваної діяльності, ці умови повинні розглядатися в частині, що стосується такої діяльності, як такі, що підпадають під дію такого законодавства, і ніщо в цих умовах не повинно тлумачитися як відмова Компанії від будь-яких її прав чи імунітетів або як збільшення будь-яких її обов’язків чи зобов’язань згідно з таким законодавством, і якщо будь-яка частина цих умов суперечить такому законодавству в будь-якій мірі, така частина повинна бути відмінена в такій мірі, і ні в якій іншій частині.

3 Клієнт гарантує, що він є або Власником, або уповноваженим агентом Власника, а також, що він приймає ці умови не тільки для себе, але і як агент Власника та від його імені.

КОМПАНІЯ

4(А) З урахуванням положень пунктів 11 та 12 нижче, Компанія має право закуповувати будь-які або всі послуги в якості агента або надавати ці послуги в якості принципала.

(B) Компанія залишає за собою повну свободу щодо засобів, маршруту та процедури, яких слід дотримуватися при виконанні будь-якої послуги, що надається в ході діяльності, яка здійснюється відповідно до цих умов.

5 Коли Компанія укладає контракт як принципал на надання будь-яких послуг, вона має повну свободу надавати такі послуги самостійно або передавати на субпідряд на будь-яких умовах всі або частину таких послуг.

6(A) Коли Компанія діє як агент від імені Клієнта, Компанія має право, а Клієнт цим прямо уповноважує Компанію, укладати всі контракти від імені Клієнта, які можуть бути необхідними або бажаними для виконання інструкцій Клієнта, незалежно від того, чи підпадають такі контракти під дію торгових умов сторін, з якими укладаються такі контракти, або іншим чином.

(B) Компанія зобов’язана протягом 14 днів з моменту отримання повідомлення від Клієнта надати докази будь-якого договору, укладеного в якості агента від імені Клієнта. Оскільки Компанія може не виконати зобов’язання щодо надання таких доказів, вважається, що вона уклала договір з Клієнтом як принципал на виконання інструкцій Клієнта.

7 У всіх відносинах з HMRC, від імені та за дорученням Клієнта та/або Власника, зареєстрованого у Великобританії, Компанія вважається призначеною та належним чином уповноваженою діяти лише як Прямий митний агент, подавати митні декларації на ім’я Клієнта (Довірителя) як їх “Прямий агент”.

8(A) З урахуванням підпункту (B) нижче,

Компанії:

(i) має загальну заставу на всі Товари та документи, що стосуються Товарів, які перебувають у його володінні, на зберіганні або під його контролем, на всі суми, що підлягають сплаті в будь-який час Компанії від Клієнта та/або Власника за будь-яким рахунком, незалежно від того, чи стосуються вони Товарів, що належать Клієнту або Власнику, або послуг, що надаються Компанією або від імені Компанії Клієнту або Власнику. Плата за зберігання продовжує нараховуватися на будь-які товари, що перебувають під заставою;

(ii) має право, за умови письмового повідомлення Клієнта щонайменше за 21 день, продати або розпорядитися такими Товарами чи документами як агент від імені та за рахунок Клієнта, а також використати отримані кошти для сплати таких сум або в рахунок сплати таких сум;

(iii) після звітування перед Клієнтом про будь-який залишок, що залишився після сплати будь-якої суми, належної Компанії, а також про витрати на продаж та/або утилізацію та/або реалізацію, звільняється від будь-якої відповідальності щодо Товарів або документів.

(B) Якщо Товари можуть загинути або зіпсуватися, право Компанії продати, відчужити або розпорядитися Товарами виникає негайно після отримання будь-якої суми, що підлягає сплаті Компанії, за умови, що Компанія вживатиме розумних заходів для доведення до відома Клієнта свого наміру продати або відчужити Товари до того, як це буде зроблено.

9 Компанія має право утримувати та отримувати всі брокерські, комісійні, надбавки та інші винагороди, які зазвичай утримуються або виплачуються експедиторами.

10(A) Якщо Клієнт, Вантажоодержувач або Власник Товару не приймає поставку в призначений час і місце, де і коли Компанія має право здійснювати поставку, Компанія має право зберігати Товар або будь-яку його частину на власний ризик Клієнта, Вантажоодержувача або Власника, після чого відповідальність Компанії щодо Товару або тієї його частини, що зберігається, як зазначено вище, повністю припиняється. Відповідальність Компанії, якщо така є, щодо такого зберігання регулюється цими умовами. Всі витрати, понесені Компанією в результаті неприйняття доставки, вважаються заробленим фрахтом, і такі витрати повинні бути оплачені Клієнтом на його вимогу.

(B) Компанія має право за рахунок Клієнта розпоряджатися або мати справу з (шляхом продажу або іншим чином, що може бути обґрунтованим за всіх обставин):-

(i) після щонайменше 21-денного письмового повідомлення Клієнта, або (якщо Клієнта неможливо відстежити і було докладено розумних зусиль, щоб зв’язатися з будь-якими сторонами, які, на думку Компанії, можуть бути зацікавлені в Товарах) без повідомлення, будь-які Товари, які зберігаються у Компанії протягом 60 днів і не можуть бути доставлені відповідно до інструкцій; а також

(ii) без попереднього повідомлення будь-які Товари, які загинули, зіпсувалися або змінилися, або в найближчій перспективі це може статися таким чином, що спричинило або, як можна обґрунтовано очікувати, спричинить збитки або шкоду Компанії або третім особам, або суперечить будь-яким застосовним законам чи нормативним актам.

11(A) Жодне страхування не буде здійснюватися, окрім як відповідно до чітко сформульованих інструкцій, наданих у письмовій формі Клієнтом і прийнятих у письмовій формі Компанією, і всі види страхування, що здійснюються Компанією, підпадають під дію звичайних винятків та умов полісів страховиків або андеррайтерів, які беруть на себе ризик. Якщо інше не погоджено в письмовій формі, Компанія не зобов’язана здійснювати окреме страхування Товарів, але може заявити про це в будь-якому відкритому або загальному полісі, що належить Компанії.

(B) Якщо Компанія погоджується здійснити страхування, Компанія діє виключно як агент Клієнта, і обмеження відповідальності згідно з пунктом 26(A) цих умов не поширюється на зобов’язання Компанії згідно з пунктом 11.

12(A) За винятком спеціальних домовленостей, попередньо укладених у письмовій формі уповноваженою на це посадовою особою Компанії або відповідно до умов друкованого документа, підписаного Компанією, будь-які інструкції, що стосуються доставки або випуску Товарів за певних обставин (наприклад, але не обмежуючись ними, проти оплати або проти передачі певного документа), приймаються Компанією, якщо для виконання таких інструкцій Компанії доводиться залучати третіх осіб, тільки як агентів Клієнта.

(B) Незважаючи на прийняття Компанією інструкцій від Клієнта щодо стягнення фрахту, мита, зборів або інших витрат з Вантажоодержувача або будь-якої іншої особи, після отримання доказів належної вимоги Компанії та за відсутності доказів оплати (з будь-якої причини) таким Вантажоодержувачем або іншою особою, Клієнт залишається відповідальним за такий фрахт, мито, збори, платежі або інші витрати.

(C) Компанія не несе жодної відповідальності щодо таких домовленостей, зазначених у підпунктах (A) та (B) цієї статті, за винятком випадків, коли такі домовленості укладені в письмовій формі, і в будь-якому випадку відповідальність Компанії щодо виконання або організації виконання таких інструкцій не повинна перевищувати лімітів, встановлених у пункті 26(A)(ii) цих умов.

13 Поради та інформація, в якій би формі вони не надавалися, надаються Компанією виключно для Клієнта. Клієнт зобов’язується відшкодувати Компанії всі збитки та шкоду, понесені внаслідок передачі таких порад або інформації будь-якій третій стороні.

14 Без попередньої письмової згоди уповноваженої на те посадової особи Компанії Компанія не прийматиме і не працюватиме з Товарами, які потребують особливого поводження щодо перевезення, обробки або безпеки через їхню привабливість для злодіїв або з інших причин, включаючи, але не обмежуючись цим, злитки, валюту, цінні папери, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби, коштовності, антикваріат, картини, людські останки, живі істоти, рослини. Якщо будь-який Клієнт, тим не менш, доставить будь-які такі товари Компанії або змусить Компанію обробляти або мати справу з будь-якими такими товарами інакше, ніж за попередньою домовленістю, Компанія не несе жодної відповідальності за такі товари або у зв’язку з ними, незалежно від того, як вони виникли.

15 За винятком випадків, коли це передбачено інструкціями, попередньо отриманими в письмовій формі та прийнятими Компанією, Компанія не прийматиме і не матиме справи з Товарами, що мають небезпечний або шкідливий характер, а також з Товарами, які можуть містити або сприяти розмноженню паразитів або інших шкідників, або з Товарами, які можуть зіпсувати або вплинути на інші Товари. Якщо такі Товари приймаються відповідно до спеціальної домовленості, але після цього, на думку Компанії, становлять ризик для інших товарів, майна, життя або здоров’я, Компанія, якщо це можливо, зв’язується з Клієнтом, щоб вимагати від нього вивезти або іншим чином розпорядитися товарами, але залишає за собою право, в будь-якому випадку, зробити це за рахунок Клієнта.

16 Якщо існує вибір ставок відповідно до обсягу або ступеня відповідальності, прийнятої на себе Компанією та/або третіми особами, жодна декларація про вартість не буде зроблена та/або не буде вважатися зробленою, окрім як за спеціальними домовленостями, попередньо укладеними в письмовій формі посадовою особою Компанії, уповноваженою на це, як зазначено в пункті 26(D).

КЛІЄНТ

17 Клієнт гарантує:

(A) (i) що наступне (надане Замовником або від його імені) є повним і точним: опис і деталі будь-яких Товарів; будь-яка надана інформація (включаючи, але не обмежуючись, характер, вагу брутто, масу брутто (включаючи перевірену фактичну масу брутто будь-якого контейнера, упакованого з упаковками та вантажними місцями), а також виміри будь-яких Товарів); опис і деталі будь-яких послуг, що вимагаються Замовником або від його імені, є повними і точними, і

(ii) що будь-яка Транспортна одиниця та/або обладнання, надане Замовником у зв’язку з виконанням будь-якої запитуваної послуги, є придатним для використання за призначенням;

(B) що всі Товари були належним чином і в достатній мірі підготовлені, упаковані, укладені, марковані та/або промарковані, і що підготовка, пакування, укладання, маркування та промаркування відповідають будь-яким операціям або транзакціям, що впливають на Товари та їхні характеристики.

(C) що коли Компанія отримує Товари від Клієнта, вже завантажені в Транспортну Одиницю або на Транспортну Одиницю, Транспортна Одиниця знаходиться в хорошому стані і придатна для перевезення до місця призначення Товарів, завантажених в неї або на неї;

(D) якщо Компанія надає Транспортну Одиницю, то після завантаження Клієнтом Транспортна Одиниця знаходиться в належному стані і придатна для перевезення до місця призначення Товарів, завантажених в неї або на неї, або до місця призначення.

18 Без шкоди для будь-яких прав, передбачених пунктом 15, якщо Клієнт поставляє Компанії або змушує Компанію мати справу з Товарами небезпечного або шкідливого характеру, або Товарами, які можуть містити або сприяти розмноженню паразитів або інших шкідників, або Товарами, які можуть зіпсувати або вплинути на інші товари, незалежно від того, чи були вони заявлені Компанії, чи ні, він несе відповідальність за всі збитки або шкоду, що виникають у зв’язку з такими Товарами, і відшкодовує Компанії всі штрафи, претензії, збитки, витрати і витрати, що виникають у зв’язку з цим, і з Товарами можна поводитися таким чином, як вважає за потрібне Компанія або будь-яка інша особа, в чиєму розпорядженні вони можуть перебувати в будь-який відповідний час.

19 Клієнт зобов’язується не пред’являти жодних претензій до будь-якого директора, службовця або працівника Компанії, який накладає або намагається накласти на них будь-яку відповідальність у зв’язку з будь-якими послугами, що є предметом цих умов, а якщо така претензія все ж таки буде пред’явлена, то звільнити Компанію від усіх її наслідків.

20 Клієнт зобов’язується не завдавати шкоди та звільнити Компанію від відповідальності за

(A) будь-яку відповідальність, втрати, збитки, витрати та витрати будь-якого характеру (включаючи, без шкоди для загального характеру вищевикладеного, всі мита, податки, збори, платежі, депозити та витрати будь-якого характеру, що стягуються будь-яким органом влади у зв’язку з Товарами), що виникають у зв’язку з тим, що Компанія діє відповідно до інструкцій Замовника, або в результаті порушення Замовником будь-якої гарантії, що міститься в цих умовах, або в результаті недбалості Замовника;

(B) без відступу від підпункту (A) вище, будь-яку відповідальність, прийняту на себе або понесені Компанією, коли внаслідок виконання інструкцій Клієнта Компанія стала відповідальною перед будь-якою іншою стороною;

(C) всі претензії, витрати та вимоги, незалежно від того, чи виникають такі претензії, витрати та/або вимоги внаслідок або у зв’язку з порушенням контракту, недбалістю або порушенням обов’язків Компанії, її службовців, субпідрядників або агентів, або у зв’язку з порушенням контракту;

(D) будь-які претензії загального середнього характеру, які можуть бути пред’явлені Компанії.

 

21(А) Своєчасне отримання в повному обсязі сум, що підлягають сплаті Клієнтом Компанії, є критично важливим для функціонування бізнесу Компанії та виконання нею своїх зобов’язань перед Клієнтом. Відповідно, Клієнт зобов’язується сплатити Компанії готівкою або в інший спосіб, узгоджений з Компанією, всі суми вчасно, негайно, без зменшення або відстрочки через будь-яку претензію, зустрічну претензію або взаємозалік. Час має вирішальне значення для сплати всіх сум, що підлягають сплаті Клієнтом Компанії.

(B) У разі будь-якої неспроможності Клієнта здійснити повну та своєчасну оплату будь-якої суми, що підлягає сплаті Компанії (відповідно до пункту 21(A) вище):

(i) Будь-які інші суми, належним чином зароблені Компанією та/або іншим чином належні Компанії (але які, якби не ця стаття 21(B), в іншому випадку ще не підлягали б сплаті Клієнтом, чи то в силу узгодженого кредитного періоду або іншим чином), підлягають негайній сплаті в повному обсязі; та

(ii) Будь-яка сума, що підлягає негайній сплаті, повинна бути сплачена Компанії готівкою або в інший узгоджений спосіб, без зменшення або відстрочки через будь-яку претензію, зустрічну претензію або залік.

(C) Бездіяльність щодо отримання компенсації за порушення Компанією пунктів 21(A) і (B) вище не є відмовою або звільненням Клієнта від будь-якої відповідальності за пунктами 21(A) і (B) вище під час застосування цих умов, якщо тільки це не погоджено в письмовій формі уповноваженими представниками Компанії та Клієнта.

(D) До всіх сум, що підлягають сплаті Клієнтом, застосовується Закон про прострочену сплату комерційних боргів (відсотків) 1998 року, зі змінами та доповненнями.

22 У разі виникнення відповідальності за претензіями загального середнього характеру, пов’язаними з Товарами, Клієнт повинен негайно надати забезпечення Компанії або будь-якій іншій стороні, визначеній Компанією, у формі, прийнятній для Компанії.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ

23 Компанія повинна виконувати свої обов’язки з розумним ступенем обережності, старанності, майстерності та розсудливості.

24 Товариство звільняється від відповідальності за будь-які збитки або

якщо і в тій мірі, в якій такі збитки або шкода спричинені:-

(А) страйк, локаут, зупинка або обмеження праці, наслідків яких Компанія не може уникнути, застосовуючи розумну обачність; або

(B) будь-яка причина або подія, якої Компанія не може уникнути, і наслідки якої Компанія не може запобігти, проявляючи розумну обачність.

25 За винятком спеціальних домовленостей, попередньо укладених у письмовій формі уповноваженою на це посадовою особою Компанії, Компанія не несе відповідальності за недотримання узгоджених дат відправлення або прибуття Товарів.

26(A) З урахуванням положень пунктів 2(B) та 11(B) вище та підпункту (D) нижче, відповідальність Компанії, незалежно від того, чи є причина збитків або шкоди нез’ясованою, не повинна перевищувати суму збитків або шкоди, що виникла:

(i) у випадку претензій щодо втрати або пошкодження Товарів:

(a) вартість будь-яких збитків або шкоди; або

(b) суму в розмірі 2 СПЗ за кілограм ваги брутто будь-яких втрачених або пошкоджених Товарів

що з них буде меншим.

(ii) за умови (iii) нижче, у випадку всіх інших позовів:

(a) вартість Товару, що є предметом відповідної угоди між Компанією та її Клієнтом; або

(b) якщо вага може бути визначена, сума, розрахована за ставкою 2 СПЗ за кілограм ваги брутто Товару, що є предметом зазначеної операції; або

(c) 75 000 СПЗ щодо будь-якої однієї операції,

що з них буде меншим.

(iii) у випадку помилки та/або упущення, або серії помилок та/або упущень, які є повторенням або продовженням початкової помилки та/або упущення:

(a) понесений збиток; або

(b) 75 000 СПЗ в сукупності за будь-який один торговий рік, починаючи з моменту допущення первісної помилки та/або упущення, залежно від того, яка з цих сум є меншою.

Для цілей пункту 26(А), вартість Товару – це вартість Товару на момент його відвантаження або на момент, коли він мав бути відвантажений. Вартість СПЗ розраховується на дату отримання Компанією претензії в письмовій формі.

(B) З урахуванням положень пункту 2(B) вище та підпункту (D) нижче, відповідальність Компанії за втрату або пошкодження в результаті нездатності доставити або організувати доставку товарів у розумні строки або (за наявності спеціальної домовленості відповідно до пункту 25) дотриматися узгоджених дат відправлення або прибуття, за жодних обставин не повинна перевищувати суму, що дорівнює подвійній сумі витрат Компанії за відповідним контрактом.

(C) За винятком таких збитків або шкоди, про які йдеться в підпункті (B), і з урахуванням пункту 2(B) вище та підпункту (D) нижче, Компанія за жодних обставин не несе відповідальності за непрямі або побічні збитки, такі як (але не обмежуючись ними) втрата прибутку, втрата ринку або наслідки затримки або відхилення, незалежно від їх причини.

(D) На підставі чітко сформульованих письмових інструкцій із зазначенням товару та його вартості, отриманих від Клієнта та прийнятих Компанією, Компанія може прийняти на себе відповідальність, що перевищує ліміти, встановлені в підпунктах (A) – (C) вище, за умови, що Клієнт погодиться сплатити додаткові збори Компанії за прийняття такої підвищеної відповідальності. Детальна інформація про додаткові збори компанії буде надана за запитом.

27(A) Будь-яка претензія Клієнта до Компанії, що виникає стосовно будь-якої послуги, наданої Клієнту, або яку Компанія зобов’язалася надати, повинна бути викладена в письмовій формі та повідомлена Компанії протягом 14 днів з дати, коли Клієнт дізнався або повинен був дізнатися про подію або випадок, який, як стверджується, є підставою для такої претензії, про будь-яку подію або випадок, який, як стверджується, призвів до виникнення такої претензії, і будь-яка претензія, не заявлена і не повідомлена, як зазначено вище, вважається відхиленою і повністю забороненою, за винятком випадків, коли Клієнт може довести, що для нього було неможливо дотриматись цього строку і що він пред’явив претензію, як тільки це було розумно можливо для нього зробити.

(B) Незважаючи на положення підпункту (А) вище, Компанія в будь-якому випадку звільняється від будь-якої відповідальності, яка може виникнути у зв’язку з будь-якою послугою, наданою Клієнту, або яку Компанія зобов’язалася надати, якщо тільки позов не буде подано і письмове повідомлення про це не буде надіслано Компанії протягом дев’яти місяців з дати події або випадку, який, як стверджується, призвів до виникнення підстав для позову проти Компанії.

ЮРИСДИКЦІЯ ТА ПРАВО

28 (А) Ці умови, а також будь-який акт або договір, до якого вони застосовуються, регулюються англійським правом.

(B) Будь-який спір, що виникає у зв’язку з будь-якою дією або договором, до яких застосовуються ці Умови, повинен, за винятком випадків, передбачених у (C) нижче, підлягають виключній юрисдикції англійських судів.

(C) Незважаючи на те, що (B) вище, Компанія має право вимагати, щоб будь-який спір вирішувався в арбітражі.

(D) Товариство може здійснювати свої права відповідно до (C) вище, або самостійно розпочавши арбітраж щодо спору, або направивши Клієнту письмове повідомлення з вимогою про передачу спору на розгляд до арбітражу.

(E) У випадку, якщо Компанія скористається своїми правами згідно з пунктом (C) вище, відповідний арбітражний розгляд буде проводитися наступним чином:

(i) Якщо сума, яку вимагає позивач, становить менше 400 000 фунтів стерлінгів, без урахування відсотків (або інша сума, яку Компанія та Клієнт можуть узгодити, та з урахуванням пункту (iii) нижче), арбітраж буде проводитися судом у складі трьох арбітрів відповідно до Процедури розгляду проміжних позовів LMAA, що діє на дату початку арбітражного розгляду;

(ii) Якщо сума, яку вимагає позивач, становить менше 100 000 фунтів стерлінгів, без урахування відсотків (або інша сума, яку Компанія та Клієнт можуть узгодити, і за умови (iii) нижче), арбітр призначається одноособовим, а арбітражний розгляд проводиться відповідно до Процедури розгляду дрібних позовів LMAA, чинної на дату початку арбітражного провадження;

(iii) У будь-якому випадку, коли жодна з процедур LMAA, згаданих у (i) та/або (ii) у випадку, зазначеному вище, посилання має бути на трьох арбітрів відповідно до Умов LMAA, чинних на дату початку арбітражного провадження.

 


*

Додаткові

умови до умов BIFA,
комбінація наведених нижче умов та умов BIFAутворюють повні умови компанії International Vehicle Shipping Services Limited

Додаткові умови та положення для автотранспорту, включаючи будинки на колесах та експедиційні вантажівки

1. Усі ціни можуть змінюватися, а також залежати від коливань валютних курсів. Будь-яка пропозиція розраховується відповідно до заявлених нам розмірів, вантаж може бути виміряний в порту, і виміряні розміри підлягають оплаті, можуть застосовуватися штрафні санкції. Якщо різниця перевищує 10%, ми стягуємо адміністративний збір у розмірі $200. Місцеві витрати, гонорари сторонніх агентів і портові збори вказані як приблизні, можуть змінюватися і не є обов’язковими для виконання. Вантаж підлягає прийняттю та умовам судноплавних компаній. Час відправлення, дати прибуття і відправлення можуть бути змінені або скасовані без попередження і будь-якої відповідальності.

2. Рулон на рулоні бронювання може бути:

a) Змінені або доповнені клієнтом один раз без стягнення збору за зміну з боку компанії, перевізник або місцевий агент все одно може стягувати збори за зміну або скасування, які підлягають сплаті (якщо не вказано інше) в будь-який час до більш ранньої з наступних дат a) за 14 днів до дати відплиття (більш рання з двох дат: спочатку заброньована або поточна дата відплиття) b) документація, над якою працюють, яка видана або завершена в) понесені витрати. Якщо документація була опрацьована, заповнена або видана, то буде стягнуто мінімальний збір за внесення змін у розмірі $100/€100/£125 плюс будь-які понесені витрати (митне оформлення, страхування або будь-які інші понесені витрати, або збори за внесення змін від перевізника, Всі бронювання також підлягають умовам перевізника, які можуть включати додаткові збори за скасування, плату за мертвий фрахт або інші збори. Щоб уникнути сумнівів, будь-які витрати, понесені у зв’язку зі змінами та скасуваннями з боку перевізника, місцевих агентів або будь-яких інших сторін, будуть віднесені на рахунок вантажовідправника.

B) скасовано клієнтом без стягнення плати за зміну або скасування з боку компанії в будь-який час до настання більш ранньої з цих подій:

a) за 14 днів до дати відплиття (більш рання з двох дат: спочатку заброньована або поточна дата відплиття)
b) Документація, над якою ведеться робота, яка видана або завершена
в) Понесені витрати
d) Транспортний засіб доставлено в порт або на склад

Перевізник або місцевий агент все ще може стягувати збори за зміну, скасування або простій вантажу, які підлягають сплаті (якщо не вказано інше). Якщо документація була опрацьована, заповнена або видана, то стягується мінімальний збір за скасування бронювання в розмірі $250/€250/£225 плюс будь-які понесені витрати (митне оформлення, страхування або будь-які інші понесені витрати, збори за скасування або зміну від перевізника), Всі бронювання також підлягають умовам перевізника, які можуть включати додаткові збори за скасування, плату за безповоротний фрахт або інші збори. Щоб уникнути сумнівів, будь-які витрати, понесені у зв’язку зі змінами та скасуваннями з боку перевізника, місцевих агентів або будь-яких інших сторін, будуть віднесені на рахунок вантажовідправника.

3. За скасування або зміну бронювання контейнера перевізником стягується мінімальний збір у розмірі 280 доларів США плюс адміністративний збір у розмірі 200 доларів США/ 200 євро/ 175 фунтів стерлінгів за будь-які зміни або скасування після підтвердження бронювання, а також будь-які понесені витрати (митне оформлення, страхування, портове зберігання, складські збори або будь-які інші понесені витрати). На всі бронювання також поширюються умови перевізника, які можуть включати додаткові збори за скасування, фрахт без вантажу або інші збори. Щоб уникнути сумнівів, будь-які витрати, понесені у зв’язку зі змінами та скасуваннями з боку перевізника, місцевих агентів або будь-яких інших сторін, будуть віднесені на рахунок вантажовідправника.

4. Якщо інше не зазначено і не погоджено в письмовій формі між компанією та перевізником, особисті речі не повинні завантажуватися в транспортні засоби, що перевозяться за схемою Roll on Roll Off, і підпадають під дію умов та положень перевізника. Незалежно від того, узгоджені чи ні, будь-які предмети, залишені в транспортних засобах, залишаються на ваш власний ризик, під відповідальність клієнта, ми не несемо жодної відповідальності або зобов’язань щодо цих предметів.

5. Клієнт погоджується, що не залишатиме в транспортних засобах цінні речі, наприклад, гроші, кредитні картки, коштовності, електроніку (ноутбуки, комп’ютери, планшети, GPS/навігатори, фотоапарати, дрони, мобільні телефони) або подібні предмети.

6. Клієнт несе відповідальність за дотримання всіх митних правил і норм країни та/або порту відправлення та прибуття.

7. Клієнт визнає і розуміє, що існує значний ризик крадіжки предметів, залишених у транспортних засобах під час перевезення за схемою Roll on Roll Off, і що ні компанія, ні будь-який субпідрядник, агент або перевізник не несуть жодної відповідальності за будь-які предмети, залишені в транспортному засобі.

8. За жодних обставин компанія не несе відповідальності за відколи, вм’ятини або подряпини на транспортних засобах. Замовник погоджується відшкодувати збитки компанії, її субпідрядникам та перевізнику у зв’язку з будь-якими претензіями.

9. Час відплиття, розклад і заходи в порти можуть бути змінені без попереднього повідомлення і не гарантуються. Перевантаження може відбуватися на розсуд перевізника. Дати відправлення та прибуття не можуть бути гарантовані, і ви не повинні покладатися на ці дати з будь-якої причини.

10. Без попередньої письмової згоди уповноваженої на те посадової особи Компанії, Компанія не прийматиме жодних документів, що залишаються всередині вантажу, включаючи реєстраційні документи на транспортні засоби, свідоцтва про право власності, карнети CPD, карнети ATA або будь-які інші документи. Якщо будь-який Клієнт, тим не менш, передасть будь-яку таку документацію, всі товари Компанії або доручить Компанії обробляти або мати справу з будь-якими такими товарами або документацією інакше, ніж за попередньою угодою, Компанія не несе жодної відповідальності за такі товари або у зв’язку з ними, незалежно від того, як вони виникли. Важливо зазначити, що для митного оформлення вантажу зазвичай потрібна документація, тому, якщо документація – це контейнер, товар або транспортний засіб, то, швидше за все, жодна зі сторін не отримає доступу до документації, щоб продовжити митне оформлення вантажу.

11. Клієнт несе відповідальність, і клієнт погоджується документувати або реєструвати стан вантажу при доставці на портовий склад або іншим чином. Клієнт погоджується сфотографувати і зафіксувати стан транспортного засобу після доставки в порт, на склад або до місцевого агента.

12. Страхування – важливо і рекомендується оформити страховку, щоб покрити ваші товари, будь ласка, розумійте, що без страховки ваші товари не можуть бути покриті на випадок втрати або пошкодження та/або будь-яких загальних середніх претензій. Відповідальність компанії, субпідрядників та перевізника може бути суттєво обмежена.

13. Повідомлення про втрату або пошкодження – клієнт повинен негайно повідомити про будь-яку втрату або пошкодження:
1. До порту або складу вони не повинні залишати порт або склад без a) повідомлення про втрату або пошкодження b) отримання копії будь-якого заповненого звіту про пошкодження або втрату.
2. Компанії – клієнт зобов’язаний повідомити компанію про будь-яку втрату або пошкодження в письмовій формі якнайшвидше, разом з копією звіту/документації, зазначеної в пункті 11.1, і фотодоказом втрати або пошкодження, зробленим до того, як товар покинув порт або склад, але не пізніше ніж через 48 годин після отримання транспортного засобу з порту або складу або коли йому стало відомо про пошкодження або втрату (в залежності від того, що сталося раніше).
3. Якщо про пошкодження або втрату не було повідомлено, як зазначено вище, будь-які претензії вважаються відкинутими і повністю виключеними.

14. За винятком попередньо отриманих і взаємно узгоджених письмових інструкцій, підтверджених Компанією перед бронюванням, і після сплати відповідних додаткових зборів, Компанія не приймає і не працює з товарами, які вважаються небезпечними, легкозаймистими або шкідливими, включаючи, але не обмежуючись, літієві батареї. Якщо за спеціальними домовленостями такі товари спочатку приймаються, але згодом становлять потенційний ризик для інших товарів, майна, життя або здоров’я, Компанія докладе розумних зусиль, щоб зв’язатися з Клієнтом і попросити його вивезти або належним чином поводитися із зазначеними товарами. Однак Компанія залишає за собою безумовне право здійснювати такі дії за рахунок Клієнта, незалежно від будь-якого попереднього повідомлення.

Без шкоди для будь-яких прав, зазначених у пунктах 15 і 18 цієї угоди, у випадку, якщо Клієнт передає Компанії або залучає Компанію до обробки або управління товарами небезпечного, шкідливого, небезпечного або руйнівного характеру, незалежно від того, задекларовані вони Компанії чи ні, Клієнт несе повну відповідальність за будь-які збитки або шкоду, понесені у зв’язку з такими товарами. Крім того, Клієнт зобов’язується звільнити Компанію від усіх штрафів, претензій, збитків, витрат і витрат, що виникають у зв’язку з цим зв’язком. Поводження з такими товарами може відбуватися так, як вважає за потрібне Компанія або будь-яка інша організація, що зберігає ці товари, у будь-який відповідний момент.

Клієнт несе повну відповідальність за чітке письмове повідомлення про наявність будь-якого небезпечного або шкідливого вантажу, надання всієї необхідної документації та описів, перевірку та перевірку будь-яких конкретних вимог відповідно до коду IMO або будь-яких інших правил або положень, а також отримання чіткого письмового дозволу від Компанії на відправлення зазначеного вантажу. За відсутності письмового підтвердження товар не може бути відправлений. Важливо зазначити, що надання пакувального листа не є письмовою декларацією, а прийняття пакувального листа не означає схвалення відомостей про товар, будь-які предмети або його небезпечний характер.